• T  T  T  T  

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy obejmujących:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W TERMINIE OD 11.03.2019 DO 15.03.2019 W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRAŚNIKU (POKÓJ NR 7) W GODZINACH OD 7.30-15.30

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ogłoszenie I naboru 2019

Wn. o przyzn. środków z KFS 2019

Zał. nr 1 2019

Zał. nr 2 Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

Zał. nr 3 2019

Zał. nr 4 2019

Zał. nr 5 2019

Zał. nr 10 – Wykaz osób planowanych do objęcia kształceniem ustawicznym

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż rozpoczyna nabór na szkolenia zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 9 – Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

Tytuł projektu:  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie kraśnickim V”

Szkoleniami mogą być objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Kraśnik spełniające kryterium udziału w projekcie tj. :

a) Osoby  w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne należące do co najmniej do jednej z grup:

–          Osoby w wieku 50 lat i więcej,

–          Osoby długotrwale bezrobotne,

–          Kobiety,

–          Osoby z niepełnosprawnościami,

–          Osoby o niskich kwalifikacjach.

b) Rolnicy i członkowie ich rodzin tj. współmałżonkowie lub domownicy w wieku 30 lat  i więcej zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne należące do  co najmniej do jednej z w/w grup, prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

Kierunki szkoleń:

1. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – 10 osób.

2.  Kucharz z egzaminem na czeladnika – 10 osób.

3.  Spawanie metodą MAG 135 i TIG 141 – 10 osób.

4.  Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminali kart płatniczych oraz podstawami obsługi  komputerowego systemu sprzedaży wraz z fakturowaniem – 10 osób.

5. Operator koparkoładowarki kl. III – 10 osób.

Szczegółowe informacje:  pokój 403 , tel. 81 826 18 22 oraz pokój 412,   tel. 81 826 18 77.

 

 

1 2 5
3 4 6
7 8