• T  T  T  T  
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy obejmujących:
  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

 

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W TERMINIE OD 23.10.2018 r. DO 25.10.2018 r. W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRAŚNIKU (POK. NR 7) W GODZINACH OD 7.30 DO 15.30.

Bliższe informacje odnośnie środków KFS można uzyskać w pok. nr 412 (IV piętro) lub pod numerem telefonu (81) 825 45 17.

Szczegółowe informacje : KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – nabór wniosków ze środków rezerwy

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż posiada wolne miejsca na szkolenia zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 9 – Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.Tytuł projektu:  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia  w powiecie kraśnickim IV”
Kierunki szkoleń:

  1. TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE.
  2. KUCHARZ Z EGZAMINEM NA CZELADNIKA.
  3. SPAWANIE METODĄ MAG-135 I TIG-141.
Szkoleniami mogą być objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Kraśnik spełniające kryterium udziału w projekcie tj. :

a) Osoby  w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne należące do co najmniej do jednej z grup:

–          Osoby w wieku 50 lat i więcej,

–          Osoby długotrwale bezrobotne,

–          Kobiety,

–          Osoby z niepełnosprawnościami,

–          Osoby o niskich kwalifikacjach.

b) Rolnicy i członkowie ich rodzin tj. współmałżonkowie lub domownicy w wieku 30 lat  i więcej zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne należące do  co najmniej do jednej z w/w grup, prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

Informacje: Małgorzata Mazurek, p. 403( IV) piętro, tel. 81 826 18 22

1 2 5
3 4 6
7 8