• T  T  T  T  

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce bez zezwolenia

 1. Informacje udzielane w związku z rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na warunkach określonych w § 1 pkt. 20 rozporządzenia MPiPS z dnia 21 kwietnia 2015 r.
 2. Przyjmowanie, weryfikacja, rejestracja lub  odmowa rejestracji oświadczeń.
 3. Uwzględnienie specyfiki i sytuacji na lokalnym rynku pracy
 4. Prowadzenie rejestru oświadczeń.
 5. Szerokie współdziałanie z organami kontrolnymi i placówkami konsularnymi

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 

 1. Udostępnianie formularza wraz z pouczeniem dla podmiotu składającego oświadczenie (druki dostępne na stronie www.pup.kraśnik.pl
  oraz poinformowanie o obowiązujących procedurach.
 • Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi winno być złożone co najmniej na 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. Jeżeli wskazana data zatrudnienia cudzoziemca jest wcześniejsza od daty złożenia, oświadczenie nie zostanie zarejestrowane.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku rejestruje oświadczenia tylko w dniach poniedziałek – środa w godzinach 8:00-14:00.
 • Oświadczenia, które noszą znamiona przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane.
  PUP w Kraśniku nie wylicza wykorzystanych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku żąda przedstawienia zawartych umów z pracownikami- obcokrajowcami przy kolejnej rejestracji oświadczeń w dużych ilościach np. kilkadziesiąt.
 • pośrednik pracy dokonujący rejestracji oświadczeń przedkłada pracodawcy do zapoznania się i podpisu pouczenie o konsekwencjach prawnych powierzenia pracy cudzoziemcowi jak i wykorzystywania systemu oświadczeniowego do celów niezgodnych z deklarowanymi. Odmowa zapoznania się z pouczeniem prawnym jest odnotowywana na druku oświadczenia w polu „rejestracja oświadczenia
  w Powiatowym Urzędzie Pracy”.
 • podmiot powierzający pracę oświadcza ponadto, iż zapoznał się z przepisami prawnymi dotyczącymi pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.
 • pracownik PUP w Kraśniku  informuje podmiot powierzający prace o zgłaszaniu do urzędu pracy faktu rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy. Zaleca się, by pracodawca informował Urząd o każdym przypadku nie podjęcia lub przerwania pracy w wyznaczonym terminie przez cudzoziemca.

 

 

2. Przyjęcie, weryfikacja, rejestracja lub  odmowa rejestracji oświadczeń.

 • pracodawca składa wraz z kopią oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy,
 • zweryfikowanie staranności wypełnienia druku oświadczenia:
  • Oświadczenia powinny być wypełnione rzetelnie i kompletnie oraz w sposób czytelny, najlepiej pismem drukowanym, tak aby umożliwić weryfikację danych identyfikujących podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy.
 • PUP w Kraśniku weryfikuje element deklaracji oświadczeniodawcy dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, albo ich braku. Sprawdzenie powyższych deklaracji ze stanem faktycznym następuje na podstawie okazanych przez podmiot dokumentów, czy też w oparciu o internet.
 • prowadzenie działalności gospodarczej potwierdza za pomocą wyszukiwarek podmiotów zarejestrowanych  w KRS, REGON, CEiDG)
  • w przypadku działalności rolniczej może to być zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego producenta rolnego, zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu KRUS lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.
  • w przypadku oświadczeniodawcy będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą żadnej rejestrowanej działalności, weryfikacja następuje poprzez sprawdzenie tożsamości osoby.
 • W przypadku, gdy pracodawca nie może osobiście złożyć oświadczenia
  w urzędzie pracy może go reprezentować pełnomocnik posiadający jego pisemne upoważnienie (każdorazowo oryginał upoważnienia, kserokopie nie będą uznawane)
  ; 

  • pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w odpowiednim dokumencie rejestracyjnym;
  • w przypadku najmniejszych wątpliwości co do wiarygodności przekładanych pełnomocnictw urząd wymaga pełnomocnictw poświadczonych notarialnie.

Weryfikacja zamiaru powierzenia pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku rejestruje oświadczenia :

 • pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie krócej niż 6 miesięcy, zatrudniają co najmniej 1 pracownika i nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.
 • osób fizycznych, którzy nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy w ilości maksymalnie 4 oświadczeń w okresie 6 miesięcy.

Oświadczenie powinno być wypełnione czytelnie najlepiej pismem drukowanym i alfabetem łacińskim w innym wypadku Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ma prawo odmówić rejestracji oświadczenia.

Nie rejestruje oświadczeń gdy:

 

 • działalność gospodarcza jest zawieszona lub okresy zawieszenia działalności znacznie przekraczają okres aktywnej działalności;
 • oświadczenie składa osoba bezrobotna aktualnie zarejestrowana w urzędzie pracy
 • liczba oświadczeń osoby deklarującej zamiar zatrudnienia znacznie przekracza jej realne potrzeby( np. kilkadziesiąt lub kilkaset oświadczeń składanych przez, osobę prowadzącą niewielkie przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne) .
  • agencja pracy lub inna osoba składająca pośredniczy pomiędzy cudzoziemcem
   a faktycznym pracodawcą.
  • liczba oświadczeń składana przez agencję pracy tymczasowej nie pokrywa się
   z jej faktycznymi możliwościami/faktycznym zatrudnieniem ( np. na kilkadziesiąt lub kilkaset oświadczeń składanych przez agencję pracy niezatrudniana jest żadna osoba lub zatrudniana jest niewielka liczba osób.
  • agencja pracy tymczasowej nie wskaże w oświadczeniu danych dotyczących pracodawcy użytkownika do którego maja być delegowani pracownicy.
  • oświadczenie jest wypełnione nieczytelnie lub wypełnione jest niedokładnie,
  • w oświadczeniu wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca,
  • posiada skreślenia lub nosi znamiona przerabiania,
  • osoba rejestrująca oświadczenia nie posiada dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej lub rolniczej,
  • oświadczenie jest wypełnione alfabetem innym niż łaciński,
  • rejestracja oświadczenia następuje wcześniej niż 90 przed rozpoczęciem pracy cudzoziemca,
  • oświadczenie jest na niewłaściwym lub nieważnym druku.

 

Rejestracja:

Od dnia 01.06.2014 rejestracja bezpośrednio u pośrednika pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom wyłącznie w dniach:

poniedziałek, wtorek, środa

w godzinach 800 – 1400

w pozostałe dni oświadczenia można składać w sekretariacie Urzędu.

 • Rejestracja oświadczenia następuje w programie SyriuszSTD po wygenerowaniu numeru rejestracji. PUP w Kraśniku potwierdza przyjęcie oświadczenia poprzez odpowiedni wpis na druku w polu „ rejestracja oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy” znajdującego się w dolnej części zalecanego formularza oświadczenia.
 • kopia oświadczenia pozostaje w aktach urzędu, a oryginał oświadczenia otrzymuje podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 • procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak
  i cudzoziemca.

 

 1. Uwzględnienie specyfiki i sytuacji na lokalnym rynku pracy

W przypadku wystąpienia ryzyka wywołania negatywnych konsekwencji na lokalnym rynku pracy np. poprzez rejestrację oświadczeń,  w zawodach w których zarejestrowana jest duża liczba bezrobotnych lub za wynagrodzeniem znacznie poniżej stawek obowiązujących dotychczas na rynku, Urząd będzie mógł odmówić zarejestrowania oświadczenia.
W następstwie pracownik urzędu poinformuje pracodawcę o liczbie kandydatów do pracy w oparciu o rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 1. 4. Prowadzenie rejestru oświadczeń
 • prowadzenie odpowiedniej  teczki rzeczowej dotyczącej rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz rejestru w programie SyriuszSTD

 1. 5. Szerokie współdziałanie z organami kontrolnymi i placówkami konsularnymi

.

 • W celu zapobiegania nadużywania procedury ułatwionego uzyskania wizy przez cudzoziemców zamierzających wjechać do Polski w celu innym niż deklarowany (podjęcie zatrudnienia u pracodawcy wskazanego w oświadczeniu) lub też przypadku występowania innego rodzaju nadużyć, Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku zastrzega sobie możliwość powiadomienia organów konsularnych i kontrolnych (np. Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Urzędu Skarbowego, ZUS)
 • PUP w Kraśniku w razie wątpliwości może zwrócić się do organów kontrolnych
  z wnioskiem o weryfikację faktycznych warunków pracy.
 • PUP w Kraśniku na podstawie zebranych informacji będzie szeroko współdziałał
  z w/w instytucjami poprzez m.in. niezwłoczne udzielanie na ich wniosek wszelkich informacji związanych z rejestracją oświadczeń, co przyczyni się do zapobiegania wykorzystywaniu uproszczonej procedury niezgodnie z jej przeznaczeniem.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r.
  w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588)
 • ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz. U. 2012r.  poz.769).
1 2 5
3 4 6
7 8