• T  T  T  T  

BON  ZATRUDNIENIOWY

Podstawa prawna:  art. 66m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265
z późn. zm).

Ogólne kryteria przyznania bonu

 • Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Starosta może przyznać bon zatrudnieniowy.
 • Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon.
 • Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.
 • Termin ważności bonu zatrudnieniowego określa Starosta.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

 Zasady realizacji bonu

 • Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawartej między Starostą a pracodawcą.
 • Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, przez okres 12 miesięcy w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy
  po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku nie wywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

 • kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
 • kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie
  6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

UWAGA!

Powyższy instrument będzie realizowany w miarę możliwości prawnych i finansowych Urzędu Pracy.

 

1 2 5
3 4 6
7 8