• T  T  T  T  

Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 190-678/14 z dnia 15 października 2014 roku

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRAŚNIKU

I. Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku zwany dalej „regulaminem” określa organizację i zasady funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1 ) Urzędzie należy przez to rozumie Powiatowy Urząd Pracy;

2 ) Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku;

3 ) Z-cy należy przez to rozumieć Z-cę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku;

4 ) Wydziale lub Kierowniku Wydziału należy przez to rozumieć komórki organizacyjne wchodzące w skład PUP lub Kierowników tych komórek;

5 ) Referacie lub Koordynatorze należy przez to rozumieć komórki organizacyjne wchodzące w skład PUP lub Koordynatorów tych komórek;

6 )Stanowisko ds. Informacji należy przez to rozumieć  Specjalistę  ds.   Informacji   Powiatowego   Urzędu   Pracy   w   Kraśniku.

7 ) Głównym Specjaliście ds. Informatycznych należy przez to rozumieć Głównego Specjalistę  ds. Informatycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku;

8 ) Wieloosobowym Stanowisku ds. Programów należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną wchodzącą w skład PUP zajmującą się opracowywaniem programów celem pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.

9 ) Stanowiskach pracy – należy przez to rozumieć wieloosobowe lub jednoosobowe stanowiska komórek organizacyjnych.

§ 2

 1. Siedzibą Urzędu jest miasto Kraśnik.
 2. Powiatowy Urząd Pracy obejmuje swoim działaniem miasto Kraśnik, miasto i gminę Annopol oraz gminy: Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarkę, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek.

 

§ 3

Urząd działa jako jednostka organizacyjna wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej.

§ 4

1. Przy realizacji zadań Urząd współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami bezrobocia, organami administracji rządowej i samorządowej, Powiatową Radę Zatrudnienia, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych oraz innymi instytucjami rynku pracy .

 

§ 5

1. Urząd działa na podstawie:

1 ) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr.69, poz. 415 ze zm.)

2 ) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

3 ) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

4 ) ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

5 ) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

6 ) Statutu Powiatu.

7 ) Statutu Urzędu.

II. Zasady kierowania PUP
§ 6

 1. Całokształtem działalności Urzędu kieruje Dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą.
 2. Dyrektor kieruje działalnością Urzędu przy pomocy swego zastępcy i kierowników oraz koordynatorów komórek organizacyjnych.
 3. Starosta powołuje i odwołuje Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu.
 4. Zastępcę Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu.
 5. Podczas nieobecności Dyrektora, kierownictwo sprawuje zastępca. Zakres zastępstw obejmuje wszystkie zadania i kompetencje dyrektora z wyłączeniem zadań określonych w § 7 pkt 5.
 6. Dyrektor w stosunku do pracowników Urzędu jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§ 7

Do kompetencji Dyrektora Urzędu należy w szczególności:

 1. Promocja usług urzędu;
 2. Realizacja zadań określonych w art.9 ust 1 ustawy 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr.69, poz. 415 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 176 z późn. zm.)
 3. Planowanie i dysponowanie środkami Funduszy Celowych;
 4. Planowanie i dysponowanie środkami budżetu Urzędu;
 5. Zatrudnianie i zwalnianie  pracowników urzędu;
 6. Współpraca z organami samorządów lokalnych, Powiatową Radę Zatrudnienia, władzami szkolnymi, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami rynku pracy;
 7. Wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych;
 8. Wnioskowanie do Starosty o wydanie pracownikom upoważnień do załatwiania w imieniu Starosty spraw w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym;
 9. Wnioskowanie do Starosty o zmianę przepisów z zakresu działalności urzędu;
 10. Opracowanie i przekazywanie do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu regulaminu organizacyjnego Urzędu;
 11. Inicjowanie i realizacja programów specjalnych oraz programów lokalnych;
 12. Zatwierdzanie regulaminu, programu działań i ruchów finansowych nad działalnością Klubu Pracy;
 13. Planowanie i wytyczanie kierunków działań dotyczących organizacji pracy Urzędu;
 14. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań Urzędu w zakresie wyznaczonym przez Starostę;
 15. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
 16. Decydowanie o ilości zatrudnionych pracowników w ramach stanowisk pracy.

§ 8

1.Do kompetencji Zastępcy Dyrektora Urzędu należy wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Urzędu oraz koordynacja i nadzorowanie pracy wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych realizujących te zadania.

III. Wewnętrzna struktura organizacyjna


§ 9

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział Ogólno-Organizacyjny
 2. Wydział Finansowy.
 3. Centrum Aktywizacji Zawodowej.

1 ) Referat Usług Rynku Pracy,

2 ) Referat Instrumentów Rynku Pracy

4. Referat Ewidencji i Informacji.

5. Referat Świadczeń.

6. Wieloosobowe stanowisko ds. Programów.

7. Stanowisko ds. Informacji.

§ 10

Wydział Ogólno-Organizacyjny

 1. Pracą Wydziału kieruje Kierownik Wydziału;
 2. W Wydziale tworzy się następujące stanowiska pracy:

1 ) do spraw organizacyjno-kadrowych, BHP i p.poż.;

2 ) Główny specjalista ds. Informatycznych.

3 ) do spraw techniczno-kancelaryjnych;

4 ) archiwista;

5 ) robotnik gospodarczy;

6 ) kierowca;

1.  W oznakowaniu akt Wydział używa symbolu ,,OrI”.

2. W znakowaniu akt Główny Specjalista ds. Informatycznych używa symbolu ,,Is’’.

§ 11

Wydział Finansowy

1. Pracą Wydziału kieruje Główny Księgowy. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego określają odrębne przepisy.

2. W Wydziale tworzy się następujące stanowiska pracy:

1 ) do spraw windykacji i obsługi kasowej;

2 ) do spraw księgowości budżetowej;

3 ) do spraw księgowości Funduszu Pracy;

4 ) do spraw księgowości Europejski Fundusz Społeczny.

3. W oznakowaniu akt Wydział używa symbolu ,,Fn „.

§ 12

Centrum Aktywizacji Zawodowej.

1. Pracą Wydziału kieruje Kierownik  CAZ.

2. W CAZ tworzy się w ramach dwóch referatów, kierowanych przez Koordynatorów

następujące stanowiska pracy:

a ) Referat Usług Rynku Pracy – stanowiska:

1 ) do spraw poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;

2 ) do spraw pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy ;

3 ) do spraw rozwoju zawodowego;

4 ) do spraw pośrednictwa pracy ;

b ) Referat Instrumentów Rynku Pracy – stanowiska :

5 ) do spraw prac interwencyjnych i robót publicznych;

6 ) do spraw staży i przygotowania zawodowego;

7 ) do spraw przyznawania środków na podjecie działalności gospodarczej;

8 ) do spraw refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

9 ) do spraw aktywizacji zawodowej.

3. W znakowaniu akt Wydziału używa symbolu ,,CAZ’’.

4. W znakowaniu akt Referatu Usług Rynku Pracy używa się symbolu ,,CAZ-U’’.

5. W znakowaniu akt Referatu Instrumentu Rynku Pracy używa się symbolu ,,CAZ-I’’

 

§ 13

Referat Ewidencji i Informacji.

1. Pracą Referatu  kieruje Koordynator.

2. W Referacie  tworzy się następujące stanowiska pracy:

1 ) specjalista do spraw rejestracji;

2 ) specjalista do spraw obsługi;

3 ) do spraw informacji;

3 . W znakowaniu akt Referatu używa symbolu ,,REI”.

§ 14

Referat Świadczeń.

1. Pracą Referatu kieruje Koordynator.

2. W Referacie tworzy się następujące stanowiska pracy:

1 ) do spraw świadczeń;

2 ) do spraw rozliczeń z ZUS i US;

3 ) do spraw orzecznictwa;

3. W znakowaniu akt Referat używa symbolu ,,RS’’.

§ 15

Wieloosobowe Stanowisko do spraw Programów

1. W znakowaniu akt Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Programów używa symbolu ,,EFS’’.

 

§ 16

Stanowisko ds. Informacji.

1.Stanowisko ds. Informacji w znakowaniu akt używa symbolu  „SI”

 

IV. Zadania wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu

§ 17

Wydziały, każdy w zakresie ustalonym w regulaminie, podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań dotyczących zwłaszcza:

1. Organizowania realizacji zadań określonych w aktach prawnych naczelnych organów     władzy i administracji samorządowej, organów Rady Powiatu oraz zarządzeniach Wojewody.

2.  Realizowania zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

3. Przygotowania uchwał i innych materiałów na sesję Rady Powiatu, posiedzenia      Zarządu Powiatu oraz dla potrzeb Starosty.

4.  Współdziałania ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowania projektu budżetu.

5. Przygotowania materiałów i wykonania czynności organizacyjnych związanych ze współdziałaniem z jednostkami gospodarczymi różnych branż i sektorów.

6. Prowadzenia postępowania administracyjnego i podejmowania w ramach upoważnień decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji państwowej oraz stosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7. Rozpatrywania interpelacji, wniosków i postulatów posłów, senatorów, członków Sejmiku Samorządowego, radnych, ludności oraz przygotowania propozycji ich załatwienia.

8. Współdziałania ze sobą oraz jednostkami państwowymi, spółdzielczymi, organizacjami samorządu terytorialnego w realizacji zadań Wydziałów.

9. Współdziałania ze sobą oraz jednostkami państwowymi, spółdzielczymi oraz innymi placówkami naukowymi w zakresie stosowania osiągnięć nauki i techniki.

10. Przygotowania i przedstawienia innym organom projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych im zadań.

11. Usprawnienia organizacji, metod i form pracy Wydziałów oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Urzędu.

12. Prowadzenia spraw dotyczących obronności kraju, w tym obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.

13. Organizowania i podejmowania niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.

14. Rozpatrywania skarg kierowanych do Dyrektora Urzędu i Wydziałów, badania zasadności skarg, analizowania źródeł i przyczyn ich powstania, podejmowania operatywnych działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie skarg, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień oraz opracowywanie niezbędnych informacji o załatwieniu skarg i wniosków.

15. Współdziałania z rzecznikiem prasowym w udzielaniu informacji środkom masowego przekazu o działalności i zamierzeniach w zakresie realizacji zadań oraz reagowanie na krytykę prasową i wykorzystywanie jej dla doskonalenia pracy Wydziałów.

16. Wykonywanie kontroli i nadzoru w zakresie spraw powierzonych.

V. Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 18

Do zakresu zadań Wydziału Ogólno-Organizacyjnego należy w szczególności:

1.Opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych Urzędu.

2.Opracowywanie regulaminu pracy Urzędu.

3. Projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w Urzędzie.

4. Opracowywanie projektów planów pracy.

5. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora Urzędu.

6. Obsługa kancelaryjna Urzędu.

7. Gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora Urzędu.

8.  Planowanie kontroli.

9. Realizacja kontroli.

10. Ocena wniosków kontroli.

11. Rozpatrywanie skarg i wniosków.

12. Analiza skarg i wniosków.

13. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu .

14. Zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników.

15. Kontrola dyscypliny pracy.

16. Prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami kwalifikacyjnymi.

17. Organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów.

18. Prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniem i awansowaniem pracowników.

19. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 1. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników Urzędu.

21. Opracowywanie planu szkoleń pracowników Urzędu.

22. Organizowanie kursów, szkoleń.

23. Współpraca z instytucjami, jednostkami szkolącymi, jednostką nadrzędną w
zakresie organizacji szkoleń i doboru wykładowców.

24. Archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych.

25. Archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Urzędu.

 1. Administrowanie majątkiem Urzędu.

27. Zabezpieczenie pracowników Urzędu w środki techniczno-biurowe.

28. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby Urzędu.

29. Prowadzenie spraw z zakresu BHP, p. poż .

30. Sporządzanie umów cywilno-prawnych.

31. Administrowanie siecią komputerową i bazą danych.

32. Nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania systemu komputerowego.

33. Tworzenie baz danych statystycznych.

34. Przygotowanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy.

35. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i wykorzystaniem sprzętu                                   komputerowego.

36. Zabezpieczenie bazy danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (ASI).

37. Wnioskowanie o zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego.

38. Nadzór nad siecią internetową.

39. Opracowanie dokumentacji i nadzór nad polityką bezpieczeństwa informacji oraz   administrowanie ochroną danych osobowych w zakresie ABI.

40. Współpraca z Administratorem ASI.

§ 19

Do zakresu zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

1. Planowanie środków budżetowych ( w uzgodnieniu z kierownikami Wydziałów ).

2.  Planowanie środków funduszy celowych w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Pracy( w uzgodnieniu z Radą Zatrudnienia , EFS , CAZ).

3. Kontrola dyscypliny finansowej.

4. Rozliczenie i ewidencjonowanie operacji budżetowych.

5. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych  z Funduszu Pracy.

6. Rozliczenie i prowadzenie ewidencji  zdarzeń gospodarczych dotyczących realizowanych projektów finansowych ze środków EFS.

7. Rozliczanie i prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

8. Sporządzanie zestawień poniesionych wydatków ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków EFS, wniosków o dokonanie ich płatności zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej oraz raportów z przebiegu ich realizacji.

9. Rozliczenie i ewidencjonowanie operacji finansowych z PFRON.

10. Sporządzanie sprawozdań określonych ustawami.

11. Windykacja nienależnie pobranych świadczeń.

12. Windykacja pożyczek, dotacji oraz innych należności, wynikających z zawartych umów.

13. Prowadzenie ewidencji ilościowo- wartościowej składników majątkowych PUP oraz rozliczanie wartościowe ich inwentaryzacji.

14. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

15. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych wg. DRA sporządzonego przez Referat Świadczeń oraz pracowników PUP i zleceniobiorców.

16. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i społecznym w imieniu Płatnika, a w szczególności sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej ( obsługa programu Płatnik ) w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych pracowników PUP.

17. Bieżąca współpraca z bankami, urzędami skarbowymi, płatnikami świadczeń dla bezrobotnych, z beneficjentami oraz pozostałymi kontrahentami.

18. Opracowanie wzajemnych relacji, powiązań i współzależności polegających na właściwym księgowaniu zdarzeń gospodarczych wynikających z realizowanych przez PUP zadań.

19. Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów zewnętrznych oraz dokumentów otrzymanych z właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych.

20. Ustalanie uprawnień do świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy.

21. Refundacja świadczeń integracyjnych.

22. Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2009r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

 1. Kontrola wydatków z Funduszy Celowych.

24. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z Funduszy Celowych.

25. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych, Europejskiego Funduszu Społecznego, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

26. Obsługa kasowa Funduszy Celowych i budżetu.

27. Windykacja środków Funduszu Pracy.

§ 20

Do zakresu zadań Centrum Aktywizacji Zawodowej należy w szczególności:

 1. Do zakresu zadań Referatu Usług Rynku Pracy należy w szczególności realizacja zadań określonych m. in. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy.

 

1)      Udzielanie pomocy osobom bezrobotnym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych ;

2)      Organizacja giełd pracy i targów pracy oraz spotkań osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

3)      Pozyskiwanie ofert pracy ;

4)      Badanie i analiza sytuacji na lokalnym rynki pracy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy;

5)      Diagnoza rynku pracy na podstawie zebranych informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju danego rejonu działania, o kierunkach kształcenia, w tym zbieranie i wprowadzanie do bazy danych ankiet dotyczących przygotowania informacji na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych, współpraca przy przygotowywaniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych;

6)      Przygotowywanie informacji o rynku pracy w odniesieniu do kierunków kształcenia zawodowego na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy;

7)      Promocja usług i instrumentów rynku pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz partnerów rynki pracy;

8)      Współpraca z partnerami rynku pracy realizującymi prognozy rynku pracy i szkolenia, w tym dla osób niepełnosprawnych;

9)      Współpraca ze służbami Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie legalności zatrudnienia;

10)  Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy;

11)  Współpraca z terenowymi organami administracji, samorządu, organizacjami pozarządowymi, fundacjami w zakresie zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

12)  Podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania negatywnym skutkom rozwiązania z pracodawcami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w tym współpraca z pracodawcami w zakresie zwolnień grupowych;

13)  Kierowanie osób bezrobotnych do doradców zawodowych lub innych pracowników merytorycznych w razie potrzeby wydawania skierowania na badania lekarskie w celu stwierdzenia zdolności do wykonywania pracy;

14)  Przygotowanie Indywidualnych Planów Działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy;

15)  Prowadzenie pośrednictwa pracy dla cudzoziemców;

16)  Prowadzenie rejestru oświadczeń pracodawców polskich o zamiarze powierzenia wykonywania pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę obywatelom Republiki Gruzji, Republiki Białorusi, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy;

17)  Prowadzenie pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES poprzez:                    -przyjmowanie z wojewódzkiego urzędu pracy zagranicznych ofert pracy,        -upowszechnianie ich w języku polskim poprzez podawanie do wiadomości publicznej na tablicy ofert pracy w powiatowym urzędzie pracy i zamieszczenie w internetowej bazie ofert pracy wraz w bazie ofert pracy Eures;

18)  Współpraca z pracownikami innych referatów i wydziałów w zakresie:

-aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

– wykorzystywania środków Funduszu Pracy na instrumenty i usługi rynku pracy,                                              –  realizacji umów z pracodawcami,

–  wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wyposażenie pośrednictwa pracy;

19)  Informowanie o możliwościach samodzielnego poszukiwania pracy przez bezrobotnych, w tym agencje zatrudnienia i internetową bazę ofert pracy;

20)  Informowanie osób bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

21)  Prowadzenie poradnictwa zawodowego poprzez udzielanie porad indywidualnych oraz porad grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, jak też dla osób niezarejestrowanych;

22)  Udzielanie przez doradców indywidualnej i grupowej informacji zawodowej;

23)  Udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy oraz we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych;

24)  Udzielanie pomocy doradczej w wyborze lub zmianie zawodu, uzupełnieniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych, wyborze kierunku kształcenia lub szkolenia, planowaniu rozwoju zawodowego, wyboru miejsca pracy;

25)  Badanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem standaryzowanych metod;

26)  Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu lub kierunku kształcenia;

27)  Współpraca doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowanie Kariery Zawodowej WUP oraz Centrum Informacji Zawodowej;

28)   Współpraca z partnerami rynku pracy w celu zbierania informacji o strukturze gospodarczej, kierunkach rozwoju, kształcenia i sytuacji demograficznej na terenie działania powiatowego urzędu pracy.

29)   Inicjowanie i realizowanie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla osób zarejestrowanych w urzędzie ;

30)  Realizacja zajęć aktywizacyjnych przydatnych w uzupełnianiu wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy w formie warsztatów ;

31)  Gromadzenie , opracowywanie i aktualizacja informacji przydatnych bezrobotnym przy poszukiwaniu pracy;

32)  Udostępnianie i pomoc w korzystaniu z informacji i elektronicznych baz danych w Klubie Pracy;

33)  Tworzenie banku danych dotyczących informacji zawodowej;

34)  Inicjowanie szkoleń poprzez;                                                                                – informowanie o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń proponowanych przez urząd pracy oraz promowanie tej formy aktywizacji;      – diagnozowanie zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych bezrobotnych;            – sporządzanie i rozpowszechnianie rocznych planów szkoleń;

35)  Organizacja szkoleń polega na :

– zawieranie umów z jednostkami szkoleniowymi;

– kierowaniu na szkolenia grupowe zgodnie z planem;

– kierowaniu na szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego, po uzasadnieniu celowości szkolenia;

– monitoringu przebiegu szkoleń;

– prowadzeniu sprawozdań , analiz skuteczności i efektywności szkoleń;

36)  Finansowanie kosztów egzaminów , uzyskania licencji;

37)  Finansowanie kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem bezrobotnego w szkoleniach;

38)  Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych;

39)  Udzielanie pożyczki na finansowanie kosztów szkolenia , tj. ,,pożyczki szkoleniowej’’,

40)   Finansowanie kosztów studiów podyplomowych.

 

2. Do zakresu zadań Referatu Instrumentów Rynku Pracy należy w szczególności:

1)      Współpraca z partnerami rynku pracy , upowszechnianie informacji o instrumentach rynku  pracy;

2)      Planowanie , inicjowanie , organizacja i ocena efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w ramach FP, PFRON, EFS;

3)      Organizowanie prac interwencyjnych , robót publicznych, staży, przyznawanie środków na podjecie działalności gospodarczej dla bezrobotnych, refundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla działających już podmiotów , prowadzący działalność gospodarczą;

4)      Aktywizowanie osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych czy przygotowania zawodowego;

5)      Prowadzenie nadzoru i kontroli pracodawców, u których zastosowano instrumenty rynku pracy w oparciu o wymogi określone w umowach;

6)      Przygotowywanie okresowych informacji do rozliczeń i sprawozdań z realizacji instrumentów  rynku pracy;

7)      Przygotowanie i tworzenie bazy danych  statystycznych , przygotowywanie raportów i informacji oraz przygotowywanie analiz rynku pracy;

8)      Określanie istniejących ,,grup ryzyka’’ i ich rozmiarów na podstawie analiz lokalnego rynku pracy;

9)      Organizowanie zatrudnienia osobom wybranej ,,grupy ryzyka ‘’ objętej programem specjalnym;

10)  Tworzenie dodatkowych miejsc pracy z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy ;

11)  Współpraca z partnerami rynku pracy w celu zbierania informacji o strukturze gospodarczej, kierunkach rozwoju, kształcenia i sytuacji demograficznej województwie;

12)  Realizacja zadań wynikających z przepisów o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i pracodawców;

13)   Współpraca z terenowymi organami administracji , samorządu , organizacjami pozarządowymi, fundacjami w zakresie zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

14)  Monitorowanie i nadzór nad zastosowaniem art. . 87 i art. 88 Traktatu Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do pomocy publicznej poprzez:

– koordynowanie prac związanych z pomocą publiczną ,

– sporządzanie sprawozdań,

– wydawanie zaświadczeń udzielonej pomocy de minimis,

– kontrolę podmiotów w zakresie pomocy publicznej;

15) Współpraca z instytucjami rynku pracy:

– Państwową Inspekcja  Pracy

– agencjami zatrudnienia,

– instytucjami szkoleniowymi ,

– instytucjami dialogu społecznego ,

– instytucjami partnerstwa lokalnego.

– ośrodkami pomocy społecznej,

– ochotniczymi hufcami pracy;

16) Upowszechnianie informacji o usługach i instrumentach rynku pracy świadczonych w ramach funkcjonowania Centrum Aktywizacji Zawodowej.

 

§ 21

Do zakresu zadań Referatu Ewidencji i Informacji należy w szczególności:

 1. Rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i  poszukujących pracy.
 2. Obsługa bezrobotnych z prawem i bez prawa do zasiłku  lub innych świadczeń wynikających z obowiązujących przepisów oraz beneficjentów projektów realizowanych w ramach EFS.
 3. Prowadzenie rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy.
 4. Zbieranie i przetwarzanie oświadczeń o przychodach uzyskiwanych przez bezrobotnych w celu ustalenia uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia.
 5. Przygotowanie , wydawanie i realizowanie decyzji o :

1)      przyznaniu i utracie statusu osoby bezrobotnej i poszukującej pracy

2)      przyznaniu i wstrzymaniu świadczeń.

 1. Prowadzenie spraw z zakresu przyznawania i naliczania zasiłków z tytułu bezrobocia finansowanych ze środków FP oraz EFS.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu finansowania dodatków aktywizacyjnych w zakresie wydawania decyzji oraz naliczania i wypłaty.
 3. Wydawanie zaświadczeń i informacji o statusie osoby bezrobotnej oraz o podstawowych prawach i obowiązkach osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 4. Realizacja zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw – członków Unii Europejskiej oraz państw , z którymi Unia zawarła umowy o swobodnym przepływie osób w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, a w szczególności;

1)      Wydawania osobom bezrobotnym zaświadczeń , niezbędnych do przyznania zasiłku przez Marszałka.

– naliczanie i wypłacanie zasiłków przyznanych przez Marszałka.

– transferu zasiłków.

10. Współpraca z urzędami ,instytucjami i organizacjami zakresie udostępniania danych osobowych , zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.

11. Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2009 roku o pomocy państwa w sprawie spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom , które utraciły pracę.

§ 22

Do zakresu zadań Referatu Świadczeń należy w szczególności:

1.Prowadzenie spraw z zakresu przyznawania , naliczania i wypłacania zasiłków i świadczeń z FP, EFS oraz PFRON.

2. Realizacja zadań wynikających dla Urzędu z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych a w szczególności:

1) Zgłaszania i wyrejestrowywania osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy do ubezpieczeń społecznych , zdrowotnych i wypadkowych.

2)Współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie korygowania dokumentów zgłoszeniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy

3. Realizacja zadań  wynikających dla Urzędu z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i inst5ytucjach rynku pracy – współpraca z Urzędem Skarbowym.

4. Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania pobranych świadczeń na poczet przyznanych świadczeń .

5. Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych realizacji zadań wynikających dla Urzędu z ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji.

§ 23

Do zakresu zadań Wieloosobowych Stanowiska ds. Programów należy w szczególności:

1.Opracowanie projektów systemowych , dotyczących lokalnego rynku pracy, finansowanych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.

2. Współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu   w tym w przygotowaniu programów i projektów lokalnych.

3. Przygotowanie informacji o potencjalnych kandydatach do uczestnictwa oraz o uczestnikach programów, przygotowanych i realizowanych przez Urząd w ramach EFS i FP.

4. Koordynacja realizacji projektów w zakresie ich prawidłowego przebiegu.

5. Prowadzenie rozliczeń ilościowych realizowanych projektów.

6. Sporządzanie sprawozdawczości , dotyczącej EFS.

7. Przeprowadzanie ewaluacji zrealizowanych projektów.

8. Pomoc publiczna w zakresie realizacji programów EFS:

– koordynowanie prac związanych z pomocą publiczną EFS.

– sporządzanie sprawozdań z pomocy publicznej EFS.

– opiniowanie oświadczeń , składanych przez pracodawców , starających się o udzielenie pomocy publicznej EFS.

– kontrola pracodawców w zakresie pomocy EFS.

9. Opracowanie , realizacja i monitoring programów specjalnych.

10. Opracowanie , realizacja i monitoring programów pilotażowych.

§ 24

Do zakresu zadań stanowiska ds. Informacji należy w szczególności:

 1. Tworzenie zbiorów informacji dotyczących ustawowych zadań i usług Urzędu oraz instrumentów rynku pracy.
 2. Udzielanie informacji poprzez ,,zieloną linię ‘’.
 3. Przygotowanie materiałów promocyjnych Urzędu.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu Reagowania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.

VI. Obowiązki , uprawnienia i zakres odpowiedzialności pracowników.

§ 25

1.Pracownicy Urzędu powinni :

1) Przestrzegać przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ;

2) Wykonywać zadania Urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie posługując się możliwie  prostymi środkami prowadzącymi do osiągnięcia wyznaczonych zadań i należytego załatwiania spraw;

3) Postępować zgodnie z zasadami praworządności, kierować się interesem społecznym, pogłębiać zaufanie obywateli do reprezentowanego organu, działać wnikliwie, szybko i obiektywnie;

4) Wyczerpująco udzielać wyjaśnień i informacji innym organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępniać dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu jeżeli prawo tego nie zabrania;

5) zachowywać tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej;

6) zachowywać się uprzejmie i życzliwie w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami;

7) zachowywać się z zgodnością w miejscu pracy i poza nim.

2. Do obowiązku pracowników Urzędu należy w szczególności:

1)       Przestrzeganie prawa;

2)       Sumienne i staranne wypełnianie polecenia przełożonych;

3)       Nie wykonywanie zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność;

4)       Gruntowna znajomość obowiązujących przepisów w dziedzinie ustalonego dla nich zakresu działania;

5)       Właściwe rozplanowanie i organizowanie pracy własnej;

6)       Należyte i zgodne z interesem społecznym wykonywanie zadań należących do zajmowanego stanowiska pracy;

7)       Stałe usprawnianie pracy, zwłaszcza przez postęp organizacyjny, techniczny i ekonomiczny;

8)       Sumienne i terminowe rozpatrywanie skarg i wniosków;

9)       Przestrzeganie dyscypliny pracy;

10)   Dbanie o ład, porządek oraz ochronę mienia państwowego i samorządowego.

3. Do pracowników Urzędu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz Kodeksu Pracy

§ 26

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu odpowiadają za prawidłowe wykonanie zadań objętych zakresem działania komórek organizacyjnych, dbając o racjonalne wykorzystania środków pracy jak również o stałą poprawę warunków pracy.

2. Do obowiązków kierowników komórek organizacyjnych należą w szczególności;

1) Kierowanie działalnością komórek organizacyjnych zgodnie z wytycznymi Dyrektora i zadaniami stojącymi przed Urzędem;

2) Ustalenie planu pracy komórki organizacyjnej i zapewnienie jego realizacji;

3) Prawidłowe zorganizowanie komórki organizacyjnej i podział pracy pomiędzy stanowiska pracy;

4)      Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań załatwiania spraw przez pracowników;

5) Udzielanie instrukcji w ramach przepisów oraz dyspozycyjność wobec Dyrektora Urzędu;

6) Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz przepisów o zabezpieczeniu tajemnicy państwowej i służbowej;

7) Organizowanie okresowych narad pracownikom na temat zadań i sposobów ich wykonania;

8) Informowanie przełożonego o stanie wykonania zadań, o potrzebach związanych z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.

§ 27

1. Kierownika komórki organizacyjnej w okresie jego nieobecności zastępuje wyznaczona osoba.

§ 28

 1. Osoby zastępujące kierowników komórek organizacyjnych działają w zakresie spraw powierzonych Kierownikowi przez Dyrektora Urzędu i ponoszą przed nim odpowiedzialność.
 2. Do osoby zastępującej kierownika komórki organizacyjnej w okresie jego nieobecności mają zastosowanie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące kierowników komórek organizacyjnych.

 

VII. Organizacja działalności kontrolnej.

§ 29

 1. Działalność kontrolna (z wyjątkiem doraźnej) prowadzona jest na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Dyrektora Urzędu.
 2. Kontrole doraźne wynikające z potrzeb bieżących prowadzone są poza planem na zlecenie Dyrektora.
 3. Plan kontroli opracowuje Wydział Ogólno-Organizacyjny .
 4. System kontroli obejmuje kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach korzystających ze środków Funduszu Pracy oraz kontrole wewnętrzne wykonywane wg osobnych unormowań prawnych.
 5. Kontrole zewnętrzne wykonują pracownicy upoważnieni przez Dyrektora w zakresie wynikającym z zakresu czynności.
 6. Kontrole wewnętrzne w Urzędzie wykonuje Wydział Ogólno-Organizacyjny. .
 7. Organizatorem i koordynatorem kontroli jest Wydział Ogólno-Organizacyjny, który jest również odpowiedzialny za tok postępowania pokontrolnego oraz za prowadzenie kontroli sprawdzającej.
 8. Z kontroli sporządzane są protokoły zawierające ustalenia kontroli.
 9. Z kontroli doraźnych oraz sprawdzających sporządzane są sprawozdania wraz z dowodami związanymi z ich treścią.
 10. Plan kontroli w zakresie Polityki Bezpieczeństwa Informacji opracowuje i realizuje Kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego.
 11. Zalecenia pokontrolne wydaje Dyrektor, a z jego upoważnienia Zastępca

 

VIII. Postanowienia końcowe

§ 30
1. Akty normatywne oraz wszelkiego rodzaju korespondencję podpisuje Dyrektor Urzędu lub osoba pisemnie upoważniona, zgodnie z zakresem upoważnienia.

2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania pism i dokumentów określa obowiązująca Instrukcja Kancelaryjna.

§ 31

 1. Tygodniowy rozkład czasu pracy pracowników Urzędu określa Regulamin Pracy.
 2. Pracownicy Urzędu zobowiązani są potwierdzać swoje przybycie do pracy przez podpisanie listy obecności.

§ 32

Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Dyrektor Urzędu.

§ 33

Strukturę organizacyjną Urzędu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

schemat organizacyjny

Uchwała z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku.

1 2 5
3 4 6
7 8