• T  T  T  T  
Untitled-1

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku w 2017r. realizuje projekt pt.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim (III)”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim

 

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu będzie 538 osób (269 K i 269 M) w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP, należące do I lub II profilu pomocy które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET. W procesie oceny czy dana osoba się szkoli , a co za tym idzie – czy kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

 

 Projekt skierowany jest do:

 – osób długotrwale bezrobotnych w liczbie minimalnie 265 osób,

o niskich kwalifikacjach w liczbie minimalnie 323 osoby,

osób niepełnosprawnych w liczbie minimalnie 7 osób,

– osób nie wpisujących się do powyższych grup w liczbie 43 osoby.

Zadania projektu:

Zadanie1.  staże zawodowe – dla 430 osób (238K i 192M), 2017r – 300 osób po 6 miesięcy , 2018r.- 130 osób po 5 miesięcy

Zadanie 2. bony szkoleniowe –32 osoby (7K i 25M), 2017 r. -21 osób, 2018r – 11 osób

Zadanie 3. bon na zasiedlenie –36 osób (12K i 24M), 2017 r.26 osób, 2018r. – 10 osób

Zadanie 4.  dotacje na rozpoczęcie dzielności gospodarczej – dla 40 osób (12K i 28M), 2017r. – 22 osoby – 2018r. – 18 osób .

Zadanie 5. IPD dla 538 osób, 2017r.- 369 osób, 2018r. – 169 osób.

Zadanie 6.  poradnictwo zawodowe – 32 osoby (osoby przed bonem szkoleniowym)

Zadanie 7.  pośrednictwo pracy – 506 osób (wszyscy uczestnicy poza bonem szkoleniowym)

Po zakończeniu stażu Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanej na staż osoby bezrobotnej na min. okres 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę na min.1/2 etatu, a przypadku umów cywilno- prawnych na okres co najmniej 3 miesięcy z wynagrodzeniem miesięcznym nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Okres realizacji projektu : 01.01.2017 – 31.07.2018r.

Wartość projektu : 4 939 328,78 zł:

2017r. 3 338 406,98 zł, 2018r. – 1 600 921,80 zł,  

 

Untitled-1

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku w 2016r. realizuje projekt pt.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim (II)”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy zarejestrowane w PUP Kraśnik jako bezrobotne , należące do I lub II profilu pomocy, które nie kształcą się  i nie szkolą ( tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją PO WER. W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które w okresie ostatnich 4 tygodni tego uczestniczyły w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych.

W 2016 r do projektu zostanie zrekrutowanych 366 osób (183K i 183M), w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych (5 osób) i długotrwale bezrobotnych (175 osób) tj. za osobę długotrwale bezrobotną uważa się:

– osoby w wielu 15-24 lata bezrobotny nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy

– osoby w wieku 25-29 lat bezrobotny nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Wsparcie w projekcie będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie Realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu 4 miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Przy czym okres 4 miesięcy w ciągu którego należy udzielić wsparcia :

– osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy.

– osobom powyżej 25 roku życia okres ten będzie liczony od dnia przystąpienia do projektu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim

Zadania projektu :

 • Usługi pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego dla 366 osób ;
 • Staże do 6 miesięcy – 300 osób.
 • Bon stażowy – 1 osoba
 • Szkolenia indywidualne – 15 osób
 • Bony szkoleniowe – 11 osób
 • Bon na zasiedlenie – 15 osób
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 24 osoby.

Po zakończeniu stażu Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanej na staż osoby bezrobotnej na min. okres 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę na min.1/2 etatu, a przypadku

umów cywilno- prawnych na okres co najmniej 3 miesięcy z wynagrodzeniem miesięcznym nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Wartość projektu w roku 2016 wynosi 3 079 474,96 zł , wkład UE wynosi  2 829 729,54 zł

Okres realizacji projektu : 01.01.2016 – 31.12.2016

 

 

Untitled-1Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych  pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim (I)”


POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAŚNIKU informuje,
że w 2015 roku realizuje projekt:


„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie kraśnickim (I)”


Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 r.ż., bez pracy,  zarejestrowane w PUP Kraśnik jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, oraz nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni, tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w  POWER 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż.. pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim.

W 2015 r. do projektu zostanie zrekrutowane 372 osoby (186k i 186m).
Okres realizacji projektu: 01.01.2015- 31.12.2015r.
Budżet projektu: 3 058 000,00 zł.

Zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • staże,
 • bon stażowy,
 • szkolenia indywidualne podnoszące kwalifikacje zawodowe – kierunki zgodnie z zapotrzebowaniem pod ofertę pracy,
 • bony szkoleniowe,
 • bon na zasiedlenie,
 • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zapraszamy osoby bezrobotne do zgłaszania się do urzędu w celu rekrutacji

Uczestnikom projektu przysługuje stypendium z tytułu odbywania stażu lub szkolenia.

up Wszelkie informacje są dostępne telefonicznie:  (081) 826 18 20-staże;
826 18 21- bon na zasiedlenie, dotacje; 825 45 39 – szkolenia.
W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy: Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik.

Beneficjent realizujący projekt- Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku www.pup.krasnik.pl
Instytucja Zarządzająca PO WER-
Minister Infrastruktury i Rozwoju www.mir.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca –
Wojewódzki urząd Pracy w Lublinie www.wup.lublin.pl

 

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1 2 5
3 4 6
7 8