• T  T  T  T  

Na wniosek osoby bezrobotnej Powiatowy Urząd Pracy może ze środków Funduszu Pracy udzielić pożyczki szkoleniowej na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, jeżeli bezrobotny uprawdopodobni, że szkolenie finansowane z pożyczki szkoleniowej umożliwi mu podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

1 2 5
3 4 6
7 8