• T  T  T  T  

Informacja-dotycząca-refundacji-części-kosztów-poniesionych-na-wynagrodzenia-nagrody-oraz-składki-na-ubezpieczenia-społeczne-skierowanych-bezrobotnych-do-30-roku-życiaRefundacja  części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia :

 

Szkolenia zawodowe:

KRYTERIA-szkolenia-2019

Bon szkoleniowy:

Szkolenia indywidualne:

Wniosek-o-skierowanie-na-szkolenie-indywidualne-2019-2

Wniosek-na-szkolenie-indywidualne-RPO-2019-3

Szkolenia grupowe:

Karta kandydata na szkolenie grupowe RPO

Finansowanie kosztów egzaminu/uzyskania licencji:

WNIOSEK-egzamin-2016

Poradnictwo zawodowe:

 

Bon stażowy:

  • Informacja o przyznaniu bonu stażowego
  • Wniosek o przyznanie bonu stażowego
  • Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej po ukończeniu stażu
  • Wniosek o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego
  • Oświadczenie o pomocy de minimis – załącznik nr 2
  • Opinia organizatora z przebiegu stażu
  • Sprawozdanie z przebiegu stażu
  • Lista obecności osoby odbywającej staż

Staże:

Staż PFRON:

Bon zatrudnieniowy:

Bon na zasiedlenie:

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia:

Prace interwencyjne:

Roboty publiczne:

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej:

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy:

Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej

Prace społecznie- użyteczne:

Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnych – Załączniki:

Studia podyplomowe:

kryteria-dofinansowania-kosztów-studiów-podyplomowych-z-funduszu-pracy-2019

Wniosek-o-dofinansowanie-z-Funduszu-Pracy-kosztów-studiów-podyplomowych-nowy 2019

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem:

Zatrudnianie obcokrajowców:

zatrudnianie cudzoziemców – dokumenty

 

Zgłoszenie krajowej oferty pracy:

ZGŁOSZENIE-KRAJOWEJ-OFERTY-PRACY

Finansowanie kształcenia ustawicznego  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 2019 r.

ogłoszenie I naboru 2019

Wn. o przyzn. środków z KFS 2019

Zał. nr 1 2019

Zał. nr 2 Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

Zał.nr 3 2019

Zał. nr 4 2019

Zał. nr 5 2019

Zał. nr 10 – Wykaz osób planowanych do objęcia kształceniem ustawicznym

 

Wniosek o wyrejestrowanie z rejestru osób bezrobotnych

Wniosek o wyrejestrowanie

Wniosek o wyrejestrowanie poszukującego pracy

Wniosek poszukującego pracy

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

1 2 5
3 4 6
7 8