• T  T  T  T  

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNA POSIADAĆ OSOBA CHCĄCA SIĘ
ZAREJESTROWAĆ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KRAŚNIKU

ORAZ

REJESTRACJA PRZEZ INTERNET


Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Rejestracja bezrobotnego następuje w dniu przedłożenia niezbędnych dokumentów do ustalenia statusu i uprawnień oraz po poświadczeniu przez bezrobotnego własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

Osoba zarejestrowana zawiadamia w terminie 7 dni powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.

Osoba rejestrująca się przedkłada następujące dokumenty:

 

1. Dowód osobisty

 • lub inny dokument tożsamości wraz ze zdjęciem, np. paszport wraz
  z zaświadczeniem o zameldowaniu wydanym przez urząd miasta lub gminy
 • w przypadku posiadania zameldowania na pobyt czasowy – potwierdzenie zameldowania wydane przez urząd miasta lub gminy
 • w przypadku osób posiadających adres stałego zameldowania poza terenem działania tutejszego urzędu pracy – Potwierdzenie zameldowania czasowego
 • Karta stałego lub czasowego pobytu i paszport – dotyczy cudzoziemców.

 

2. Dyplomy i świadectwa ukończenia wszystkich szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych, zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni o zakończeniu studiów

 1. lub o skreśleniu z listy studentów w przypadku studiów stacjonarnych (oryginały
  do wglądu).

 

3. Wszystkie świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia (oryginały świadectw do wglądu) – świadectwa pracy powinny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu pracy.

W przypadku , gdy świadectwo nie zawiera informacji o urlopach bezpłatnych i czasie pracy należy przedłożyć zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub archiwum zawierające te informacje.

 • W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy należy dodatkowo przedłożyć zaświadczenie od pracodawcy o okresie pracy
  wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc oraz informacją
  o  odprowadzeniu składek na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.

W przypadku braku świadectw pracy honorowane będą zaświadczenia wydane przez składnicę akt lub archiwa.

 

4. Dokumenty potwierdzające okresy innej pracy zarobkowej.

Zaświadczenie o okresie wykonywania pracy w ramach umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej, umowy o świadczenie usług, o pracę nakładczą, w zakładzie karnym
z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc oraz informacją czy były odprowadzane składki na ZUS i Fundusz Pracy (obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia istnieje wtedy gdy wynagrodzenie w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę).

 

5. Wypełnione Oświadczenie rejestrowanego (do każdego punktu należy udzielić odpowiedzi używając słów „TAK” lub „NIE”) – oświadczenie jest dostępne w pokoju Nr 3

 

Inne dokumenty:

 

1.1. W przypadku osób, które pobierały po ustaniu zatrudnienia:

 • Rentę z tytułu niezdolności do pracy – zaświadczenie z ZUS/KRUS potwierdzające okres pobierania renty (oryginał do wglądu), orzeczenie orzecznika ZUS/KRUS potwierdzające zdolność do pracy (oryginał do wglądu) – dokumenty te mogą być przedłożone w postaci kopii potwierdzonych przez ZUS/KRUS za zgodność z oryginałem.
 • Zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne – Zaświadczenie z ZUS o wypłaconym zasiłku lub świadczeniu z podaniem naliczania

 

1.2. W przypadku osoby pobierającej zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, zasiłek gwarantowany, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania z MOPS lub GOPS:

 • Zaświadczenie potwierdzające okres i rodzaj pobieranego świadczenia lub decyzję wskazującą okres uprawniający do świadczenia (oryginał do wglądu).

 

1.3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

 • decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej /dotyczy działalności wykreślonych do dnia 31.12.2011r /
 • zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające okres i podstawę wymiaru opłaconych  składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (dotyczy osób zarówno prowadzących działalności jak i współpracujących).

 

 1. 4. W przypadku osób, które są lub były wpisane jako wspólnik z jednoosobowej spółki
  z o.o., oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej
  w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • Oryginały wszystkich wpisów do KRS potwierdzających likwidację spółki
  w przypadku jej posiadania lub wyłączenie z niej jako wspólnika.

 

 1. 5. W przypadku osoby, która świadczyła usługi na podstawie umowy uaktywniającej,
  o której mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016r. poz. 157 )
 • Zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu wraz z podstawą wymiaru składek.
 • Zaświadczenie lub umowa potwierdzająca okres świadczenia usług.

 

 1. 6. W przypadku osoby o której mowa w art. 6a ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
  o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r . poz. 963 z późn.zm.), która sprawowała osobistą opieką nad dzieckiem
 • Zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i  rentowym oraz podstawie wymiaru tych składek.

 

 1. 7. W przypadku osób podlegających ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS):
 • Zaświadczenie lub decyzję potwierdzającą podleganie ubezpieczeniom (społecznym, zdrowotnym) ze skazaniem tytułu ubezpieczenia.
 • Decyzja z KRUS o podleganiu lub niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu jako domownik lub współmałżonek rolnika w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego  o powierzchni przekraczającej 1ha przeliczeniowy.
 • Zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy o posiadaniu  gospodarstwa rolnego lub działki z podaną powierzchnią w hektarach fizycznych i przeliczeniowych
  (w przypadku małżeństw zaświadczenie wydane na obydwoje małżonków).

 

 1. 8. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:
 • Zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy o posiadaniu  gospodarstwa rolnego lub działki z podaną powierzchnią w hektarach fizycznych i przeliczeniowych
  (w przypadku małżeństw zaświadczenie wydane na obydwoje małżonków).
  W przypadku nie posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie nie jest wymagane.

 

 1. 9. W przypadku osoby odbywającej praktykę absolwencką:
 • Umowa o praktykę absolwencką określającą okres jej trwania (oryginał
  do wglądu).
 • Zaświadczenie od pracodawcy o miesięcznym wynagrodzeniu brutto

 

10. W przypadku  posiadania uprawnienia do renty rodzinnej:

 • Zaświadczenie z ZUS/KRUS potwierdzające okres pobierania renty rodzinnej wraz
  z podaniem aktualnej jej wysokości
 • Lub decyzja potwierdzająca utratę uprawnień do renty rodzinnej

 

11. W przypadku posiadania przeciwwskazań lekarskich do pracy:

 • Stosowne zaświadczenie lekarskie wskazujące również czasookres przeciwwskazań (oryginał do wglądu)

 

12. W przypadku posiadania stopnia niepełnosprawności

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania);

 

13. W przypadku osób odbywających zasadniczą służbę  wojskową

 • Książeczka wojskowa

 

14. W przypadku osób, które  przebywały w areszcie lub zakładzie karnym:

 • Świadectwo zwolnienia z aresztu lub zakładu karnego lub postanowienie sądu
  o warunkowym zwolnieniu lub przerwie w odbywaniu kary;
 • W przypadku zatrudnienia w okresie pozbawienia wolności – zaświadczenie
  o okresie zatrudnienia z podaniem miesięcznej podstawy składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – za każdy miesiąc osobno.

 

15. Osoby, które przebywały na urlopie wychowawczym:

 • Akt urodzenia dziecka (dzieci).

 

16. Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat:

 • Akt urodzenia dziecka (dzieci)
 • Właściwy dokument, np. wyrok z sądu potwierdzający rozwód lub separację, akt zgonu, orzeczenie sądu o pozbawieniu praw rodzicielskich współmałżonka.

 

17. W przypadku cudzoziemców:

 • Decyzja Wojewody o udzieleniu zezwolenia na osiedlenie się na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na zamieszkanie na czas oznaczony (dotyczy cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.)
 • Akt zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Polskim – jeżeli posiada;

 

Ponadto w trakcie rejestracji przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy
w Kraśniku następujące dane:

 1. Imię i nazwisko oraz płeć, imiona rodziców, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia;
 2. Nr PESEL, obywatelstwo/obywatelstwa;
 3. Stan cywilny, informację o pozostawaniu lub niepozostawaniu małżonka w rejestrze osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
 4. Liczbę dzieci na utrzymaniu;
 5. Adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji
 6. Poziom znajomości języków obcych oraz kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Nr rachunku bankowego – jeżeli posiada.
 8. Nr telefonu, celem ułatwienia kontaktu z urzędem pracy.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniach rynku pracy prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, organy administracji rządowej lub samorządowej lub na ich zlecenie.

 

UWAGA !

Zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu / np. renty rodzinnej /.

Przypominamy wszystkim ubezpieczonym o obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny / współmałżonka, dzieci do 18 roku życia, dzieci do 26 roku życia – jeżeli kształcą się, dzieci bez względu na wiek – jeżeli mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności / nieposiadających własnego tytułu do tego ubezpieczenia.

Członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić podczas rejestracji, przedkładając następujące dokumenty: dokument tożsamości współmałżonka, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i nr PESEL, zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki / dotyczy dzieci powyżej 18 roku życia /, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dziecka.

 

REJESTRACJI OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZAREJESTROWANIE JAKO BEZROBOTNY LUB POSZUKUJĄCY PRACY NIE DOKONUJE
SIĘ W PRZYPADKU:

 • Nieprzedłożenia w/w dokumentów lub
 • Odmowy przekazania wymaganych danych lub
 • Odmowy poświadczenia danych i oświadczeń własnoręcznym podpisem.

Rejestracja przez Internet

W celu zarejestrowania się należy wejść na stronę www.praca.gov.pl i wybrać „zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej” lub „zgłoszenie do rejestracji osoby poszukującej pracy”, a następnie wypełnić formularz.
Rejestracja może przebiegać na dwa sposoby:
1) wypełniamy formularz elektroniczny i załączamy zeskanowane dokumenty. Wniosek musi być podpisany z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu ePUAP.

Powiatowy urząd pracy, po zarejestrowaniu się bezrobotnego lub poszukującego pracy, wyznacza termin stawiennictwa u pośrednika pracy, przypadający w okresie nieprzekraczającym:

– 7 dni od dnia rejestracji, w przypadku bezrobotnych z prawem do zasiłku;

– 30 dni od dnia rejestracji, w przypadku innych osób zarejestrowanych.

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba złożyła wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego i załączyła zeskanowane dokumenty oraz oświadczenia podpisane z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu ePUAP.

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku niepodpisania wniosku o rejestrację złożonego za pośrednictwem formularza elektronicznego jednym z podpisów wymienionych wyżej.

Osoba zarejestrowana jako bezrobotny albo poszukujący pracy zawiadamia powiatowy urząd pracy osobiście lub za pośrednictwem formularza elektronicznego o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

2) wypełniamy formularz elektroniczny, a dokumenty dostarczamy podczas wizyty w urzędzie pracy. Po przekazaniu wymaganych danych, powiatowy urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych za pośrednictwem formularza elektronicznego w celu dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów na potrzeby rejestracji i dokonania rejestracji. Powyższą wiadomość przesyła na podany przez osobę rejestrującą się adres e-mail.

W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, dane przekazane przez osobę rejestrującą się, są usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia.

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy z kompletem wymaganych dokumentów i poświadczyła własnoręcznym podpisem przekazane dane oraz złożyła oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy.

UWAGA !

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonego terminu godziny zgłoszenia do rejestracji.

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:

– nieprzedłożenia wymaganych dokumentów,

– odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczenia własnoręcznym podpisem,

– niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie w celu dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów na potrzeby rejestracji i dokonania rejestracji.

Obsługa osób rejestrujących się przy wykorzystaniu modułu praca.gov.pl odbywa się w wyznaczonych terminach i określonej godzinie w pok. 3 na stanowisku nr 4.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy /Dz.U. 2012.1299/

Informacja dotycząca uzyskania profilu zaufanego na stronie internetowej www.epuap.gov.pl

1 2 5
3 4 6
7 8