• T  T  T  T  

Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez powiatowe urzędy pracy. Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy przez pracownika urzędu pracy w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się po taką pomoc do urzędu pracy. Pomoc może być świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego.

Usługa poradnictwa zawodowego jest dostępna zarówno dla osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, jak i w węższym zakresie dla osób niezarejestrowanych oraz pracodawców i ich pracowników.

Zgłaszając się do doradcy zawodowego możesz skorzystać z:

 • porady indywidualnej;
 • poradnictwa grupowego (w tym ze szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy);
 • indywidualnej informacji zawodowej;
 • grupowej informacji zawodowej.

Skontaktuj się z doradcą zawodowym jeśli:

 • nigdy nie pracowałeś i po raz pierwszy planujesz podjąć zatrudnienie;
 • utraciłeś pracę  po wieloletnim zatrudnieniu;
 • rozważasz możliwość przekwalifikowania zawodowego;
 • masz problemy z wyborem kierunku kształcenia;
 • chcesz powrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie;
 • potrzebujesz pomocy w określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
 • chcesz dowiedzieć się jak skutecznie szukać pracy;
 • masz problemy z opracowaniem dokumentów aplikacyjnych;
 • nie wiesz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej;
 • poszukujesz informacji na temat:
 • zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie,
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy.

Poradnictwo zawodowe w powiatowych urzędach pracy  jest realizowane dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie zgodnie z następującymi zasadami:

 • dostępności
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • poufności i ochrony danych.

 

Podstawa prawna

 

Szczegółowe informacje udzielane są przez doradców zawodowych w pokoju 403  (tel. 81 826 18 22)  i w pokoju 10 (tel. 81 826 18 19)

 

HARMONOGRAM   PORAD GRUPOWYCH  I INFORMACJI GRUPOWYCH

Harmonogram-I I I KWARTAŁ 2019

Harmonogram-II KWARTAŁ 2019

Harmonogram-I KWARTAŁ 2019

* Termin  przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem  w poszczególnych poradach i spotkaniach informacyjnych  najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zajęć

* Tematyka oraz terminy zajęć mogą ulec zmianie ze względu na możliwość dostosowania ich do potrzeb klientów.

 

Sporządził:

Beata Smołecka-Lewandowska, Magdalena Baran