• T  T  T  T  
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż posiada wolne miejsca na szkolenia grupowe zawodowe oraz trzy wolne miejsca na indywidualne szkolenia zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 9 – Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.Tytuł projektu:  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia  w powiecie kraśnickim IV”
Kierunki szkoleń:

  1. TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE.
  2. KUCHARZ Z EGZAMINEM NA CZELADNIKA.
  3. SPAWANIE METODĄ MAG-135 I TIG-141.
Szkoleniami mogą być objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Kraśnik spełniające kryterium udziału w projekcie tj. :

a) Osoby  w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne należące do co najmniej do jednej z grup:

–          Osoby w wieku 50 lat i więcej,

–          Osoby długotrwale bezrobotne,

–          Kobiety,

–          Osoby z niepełnosprawnościami,

–          Osoby o niskich kwalifikacjach.

b) Rolnicy i członkowie ich rodzin tj. współmałżonkowie lub domownicy w wieku 30 lat  i więcej zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne należące do  co najmniej do jednej z w/w grup, prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

Informacje: Małgorzata Mazurek, p. 403 ( IV piętro), tel. 81 826 18 22, Katarzyna Garbacz pok. 412 (IV piętro) tel. 81 826 18 77