• T  T  T  T  

Projekt 6.1.2 POKL „Profesjonalizm w urzędzie”

kl 1 eufs

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że realizuje projekt w ramach Poddziałania 6.1.2 POKL pt.:

Profesjonalizm w urzędzie”

Okres realizacji projektu:

01.04.2012r. – 31.03.2013r.

Cel projektu:

wzmocnienie i rozwój personelu PUP w Kraśniku poprzez kontynuację zatrudnienia 4 osób /2 doradców zawodowych i 2 pośredników pracy/ oraz rozwój i podniesienie kwalifikacji zawodowych 15 pracowników kluczowych urzędu do końca marca 2013r.

Grupa docelowa:

15 pracowników (10K i 5M) kluczowych PUP w Kraśniku:

– 4 doradców zawodowych

– 11 pośredników pracy.

Zaplanowane zadania:

1. Upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez kontynuację dofinansowania 2 doradców zawodowych i 2 pośredników pracy.

2. Szkolenia dla pracowników i pracownic kluczowych urzędu.

Budżet projektu ogółem 156 319,32 zł., w tym:

dofinansowanie EFS – 132 871,43 zł.

wkład własny 23 447,89 zł.

Człowiek – najlepsza inwestycja

Realizator projektu:

POWIATOWY URZĄD PRACY tel./fax: (081) 826-18-23,
w KRAŚNIKU www.pup.krasnik.pl,
ul. Al. Niepodległości 20, e-mail: lukr@praca.gov.pl
23 – 210 Kraśnik