• T  T  T  T  

Projekt: Kompetentny urzędnik

kl eufs

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” Kompetentny urzędnik”

Zadania realizowane w okresie 01.04.2011r. do 30.06.2011r.

Zadanie 1 Zatrudnienie nowych pracowników
W II kwartale 2011r. w ramach zadania 1:

Kontynuowane było dofinansowanie zatrudnienia 2 pracownic kluczowych zatrudnionych w ramach projektu na stanowisko: pośrednik pracy – stażysta.
W związku z przerwaniem udziału w projekcie (20.05.2011r) przez Panią Edytę Wieczorek – zatrudnioną z dn.24.02.2011r. na stanowisko pośrednik pracy stażysta, na w/w stanowisko została zatrudniona kolejna osoba – Pan Konrad Skorupa, zgodnie z art.15 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych w myśl, którego: ” jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.”
W związku z powyższym Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 31.05.2011r. wyłoniła kolejna osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole NR 5 z dnia 15.02.2011r. z I naboru kandydatów na stanowisko pośrednik pracy – stażysta. Umowę o pracę z nowozatrudnioną w ramach projektu osobą podpisano w dniu 01.06.2011r.
W ramach zadania 1 pracownica ds.kadr i szkoleń prowadziła monitoring zatrudniania pracowników kluczowych w tym nowozatrudnionej osoby. Była odpowiedzialna za przeszkolenie osoby z przepisów BHP, skierowanie na badanie lekarskie oraz wypełnienie przez nią niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.

Zadanie 2 Szkolenia specjalistyczne
W okresie objętym sprawozdaniem, tj. w II kwartale 2011r. przeszkolono 7 pracowników kluczowych w tym Doradców Zawodowych i Pośredników Pracy (6 K i 1M).
Doradców Zawodowych przeszkolono w następującym zakresie:
„Jak powinien wyglądać dobry biznes plan – ocena w praktyce, zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku, formy pomocy na rozpoczęcie nowej działalności” – 3 osoby.
Pośredników Pracy przeszkolono w następującym zakresie:
„Monitorowanie finansowe zaangażowania środków Funduszu Pracy w ramach staży, prac interwencyjnych przy wykorzystaniu gotowej aplikacji w programie Excel” – 2 osoby.
„Udzielanie wsparcia osobom tracącym zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników” – 1 osoba.
„Dotacje dla bezrobotnych oraz refundacja wyposażenia stanowisk pracy – z uwzględnieniem zagadnień pomocy publicznej – przydzielanie i kontrola w 2011r.” – 1 osoba.

Wszyscy przeszkoleni pracownicy (6 K i 1 M) otrzymali certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Pracownica ds.kadr i szkoleń była odpowiedzialna za bieżący monitoring ofert szkoleniowych, kontakt z instytucjami szkoleniowymi (w zakresie terminu, miejsca szkoleń, ilości osób, oznakowania dokumentów itp.), zgłoszenie pracowników/c na wybrane szkolenia, wypełnianie przez pracowników/ce deklaracji uczestnictwa w pierwszym dniu szkolenia oraz ankiet badających poziom zadowolenia uczestników po odbytym szkoleniu
Współpracowała z Kierownikiem CAZ oraz Dyrektorem PUP odnośnie podjęcia decyzji o skierowaniu danego pracownika na szkolenie, tak by szkolenia odpowiadały nie tylko na potrzeby szkoleniowe pracowników, lecz były uzasadnione rzeczywistymi potrzebami Urzędu w danym zakresie.
Na bieżąco kontaktowała się z Koordynatorką projektu w zakresie podjętych działań w ramach projektu dotyczących szkoleń. Informowała o ilości zgłoszonych osób, wydanych zaświadczeń, odbytych szkoleniach.

Zadanie 3 Współpraca ponadnarodowa – nie dotyczy

Zadanie 4 Zarządzanie projektem
W II kwartale 2011r w ramach promocji projektu zamieszczono informację o postępie rzeczowym dot. projektu na stronie internetowej PUP Kraśnik a także informację na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeniowej PUP w Kraśniku o ponownym naborze na stanowisko pośrednik pracy-stażysta9 w związku z przerwaniem udziału w projekcie przez 1 osobę).
Rozpowszechniano informacje o projekcie (plakat i ulotki widniały na tablicy ogłoszeniowej dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego) ulotki były dostępne w siedzibie urzędu, również pomieszczenia Urzędu były oznakowane informacją o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koordynatorka spotykała się z osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie poszczególnych działań w projekcie, w celu uzgodnienia bieżących zadań oraz aktualizacji planu działania. Współpracowała z pracownicą ds.księgowości oraz pracownicą ds.kadr i szkoleń. Sprawy niejasne były omawiane na bieżąco. Informowała również Dyrektora PUP o przebiegu realizacji projektu i trudnościach występujących podczas jego realizacji.
Odpowiedzialna była za promocję projektu, monitorowanie wskaźników projektu oraz stopnia osiągnięcia celów w projekcie.
Pracownica ds.księgowości monitorowała wydatki w ramach projektu, rozliczała faktury, kwalifikowała wydatki projektu, księgowała dokumenty dotyczące projektu, dokonywała zmian w harmonogramie płatności jak również przygotowywała wniosek o płatność.

up
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
Aleja Niepodległości 20
23-210 Kraśnik, tel / fax (81) 826-18-23
Wieloosobowe Stanowisko ds. programów: ( 81) 825-51-99.
kl eufs

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” Kompetentny urzędnik”

Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2011r. do 31.03.2011r.

Zadanie 1. Upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego

Kontynuowane było dofinansowanie wynagrodzenia 1 pracownicy kluczowej (Doradcy Zawodowego -stażysty) której wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W I kwartale 2011r. wsparcie finansowe w postaci współfinansowania wynagrodzenia również było kierowane do 3 pracownic kluczowych (2 Pośredniczek Pracy i 1 Liderki Klubu Pracy) zatrudnionych w 2009r. Poddziałanie 6.1.2 w ramach projektu „Nowe standardy usług”. Wsparcie instytucjonalne w postaci współfinansowania wynagrodzeń 4 osób stanowi wzmocnienie dla budżetu urzędu. Dzięki zatrudnianiu większej ilości osób następuje zwiększenie dostępu do oferowanych przez Urząd usług. Zmniejsza się czas obsługi klientów urzędu oraz upowszechnia się dzięki temu indywidualne podejście do klientów PUP. W styczniu br. w PUP zarejestrowanych było 7265 osób w tym 3632 kobiet, wskaźnik bezrobocia wynosił 17,5%. W kolejnym miesiącu liczba osób bezrobotnym utrzymywała się na podobnym poziomie ( 7260 osób-3590 kobiet). Dlatego zatrudnienie większej liczby pracowników kluczowych usprawnia pracę urzędu, obsługę osób bezrobotnych i poszukujących pracy a także przyczynia się do zmniejszenia czasu przypadającego na obsługę 1 osoby bezrobotnej.

Zadanie 2. Szkolenia dla pracowników i pracownic kluczowych

W I kwartale 2011r. nie skierowano na szkolenie żadnego pracownika natomiast dokonano diagnozy potrzeb szkoleniowych pracowników kluczowych na podstawie specjalnie opracowanej do tego celu ankiety oraz indywidualnych spotkań pracowników z Kierownikiem CAZ. Stworzony został plan szkoleń z przykładową tematyką, który następnie został przedstawiony Dyrektorowi PUP. Mimo to w I kwartale nie udało się dostosować oferty szkoleniowej do potrzeb pracowników oraz aktualnych potrzeb Urzędu. Zadanie to wymaga stałej weryfikacji ofert szkoleniowych wpływających do urzędu oraz współpracy z Kierownikiem CAZ w celu aktualizacji planu szkoleń (tematyka szkolenia może ulec zmianie w zależności od potrzeb w danej dziedzinie).
Szkolenia grupowe będą organizowane dla 11 pośredników pracy, na temat min. nowelizacji przepisów KPA. Procedury związane z przeprowadzeniem szkoleń rozpoczną się w kwietniu 2011r. Szkolenia grupowe będą organizowane zgodnie z ustawą PZP

Zadanie.3 Zarządzanie projektem

Osobą odpowiedzialną za podejmowanie decyzji wiążących w ramach projektu oraz reprezentowanie wnioskodawcy jest Dyrektor PUP, który sprawuje nadzór nad całością przedsięwzięcia. Koordynatorka współpracowała z osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie poszczególnych zadań w ramach projektu, tj. z pracownicą ds.księgowości, pracownicą ds.kadr i szkoleń oraz pracownikiem ds.zamówień publicznych. Jak również kontaktowała się z Kierownikiem CAZ w celu rekrutacji do projektu oraz przeprowadzenia szkoleń. Sprawy niejasne były omawiane na bieżąco. Odpowiedzialna była również za promocję projektu, przygotowanie informacji na stronę internetową urzędu dot. postępu rzeczowego. Informowała Dyrektora PUP o przebiegu realizacji projektu i problemach związanych ze szkoleniami pracowników kluczowych. Obowiązki w ramach projektu wykonywała w ramach czynności ujętych w zakresie czynności.
Prowadzona była promocja projektu
– zamieszczanie informacji o projekcie:
* strona internetowa
* tablice informacyjne
Prowadzony był monitoring przebiegu realizacji projektu oraz monitoring wydatków.
Przygotowywano wniosek o płatność, opisywano dokumenty finansowe.

up
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
Aleja Niepodległości 20
23-210 Kraśnik, tel / fax (81) 826-18-23
Wieloosobowe Stanowisko ds. programów: ( 81) 825-51-99.
kl eufs

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 07.01.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku podpisał Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wsparciem objęty zostanie PUP w Kraśniku poprzez dofinansowanie wynagrodzeń 2 nowozatrudnionych Pośredników Pracy -stażystów. Wsparcie kierowane będzie również do 10 osób zatrudnionych w PUP w Kraśniku na stanowiskach kluczowych i polegać będzie na stworzeniu możliwości podniesienia lub zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.

Projekt: „Kompetentny urzędnik”
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich ;
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie;
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Okres realizacji : 10.01.2011 r. – 31.12.2012 r.
Cel projektu:

Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie i rozwój personelu PUP w Kraśniku w latach 2011-2012 przez zatrudnienie 2 nowych pośredników pracy – stażystów oraz podniesienie poziomu kwalifikacji i umiejętności zawodowych 10 pracowników kluczowych.

Cele szczegółowe:
Zwiększenie dostępu do usług pośrednictwa pracy w PUP w Kraśniku w latach 2011-2012 poprzez zatrudnienie 2 pośredników pracy -stażystów,

Podniesienie przez 10 pracowników kluczowych PUP w Kraśniku do końca 2012r. poziomu kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Działania:
1. Zatrudnienie nowych pracowników
W ramach postępowania konkursowego zostaną zatrudnione 2 osoby na stanowiska kluczowe na podstawie umowy u pracę. Umowa będzie obowiązywała od lutego 2011r. Zostaną wyposażone 2 stanowiska pracy.
2.Szkolenia specjalistyczne
Obejmą 10 osób: 7 pośredników pracy w tym, 2 nowozatrudnionych oraz 3 doradców zawodowych.
Szkolenia będą zlecane instytucjom szkolącym na podstawie otrzymywanych przez urząd ofert szkoleniowych i odbywać się będą na terenie całego kraju w salach zapewnionych przez wykonawcę usługi. Zakłada się rozwój kompetencji oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 10 pracowników kluczowych zajmujących się bezpośrednią aktywizacją osób bezrobotnych.
3. Zarządzanie projektem
Zarządzanie będzie obejmowało działania merytoryczne i finansowe oraz promocję projektu.

Zakładane REZULTATY:

Rezultaty twarde projektu:

Rezultaty twarde projektu: zostaną osiągnięte do 12.2012r.
– zatrudnienie 2 pośredników/czek pracy i wyposażenie 2 stanowisk pracy,
– ukończenie przez 10 pracowników kluczowych szkoleń specjalistycznych,
-zmniejszenie liczy osób bezrobotnych obsługiwanych przez jednego pośrednika pracy.

Rezultaty miękkie

Rezultaty miękkie: zostaną osiągnięte do 12.2012r.
– wzrost motywacji do podnoszenia swoich kwalifikacji,
– wzrost aspiracji zawodowych,
– wzrost umiejętności rozwiązywania problemów powstających w miejscu pracy, w kontakcie z pracodawcą i współpracownikami,
– wzrost obowiązkowości,
-zwiększenie dostępności do świadczonych usług
– poprawa zadowolenia klientów PUP z usług pośrednictwa pracy.

Całkowite wydatki projektu: 231 120,00 PLN.

up
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
Aleja Niepodległości 20
23-210 Kraśnik, tel / fax (81) 826-18-23
Wieloosobowe Stanowisko ds. programów: ( 81) 825-51-99.