• T  T  T  T  

Nowa wiedza – podnoszenie kwalifikacji pracowników kluczowych

kl eufs

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
” Nowa wiedza – podnoszenie kwalifikacji pracowników kluczowych”

Zadania zrealizowane w okresie 01.04.2011r. do 30.06.2011r.

Zadanie 1. Upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego

Kontynuowane było dofinansowanie wynagrodzenia 1 pracownicy kluczowej (Doradcy Zawodowego -stażysty), której wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W II kwartale 2011r. wsparcie finansowe w postaci współfinansowania wynagrodzenia również było kierowane do 3 pracownic kluczowych( 2 Pośredniczek Pracy i 1 Liderki Klubu Pracy) zatrudnionych w 2009r. Poddziałanie 6.1.2 w ramach projektu „Nowe standardy usług”. Wsparcie instytucjonalne w postaci współfinansowania wynagrodzeń 4 osób stanowi wzmocnienie dla budżetu urzędu. Dzięki zatrudnianiu większej ilości osób następuje zwiększenie dostępu do oferowanych przez Urząd usług. Zmniejsza się czas obsługi klientów urzędu oraz upowszechnia się dzięki temu indywidualne podejście do klientów PUP w Kraśniku. W kwietniu br. w PUP zarejestrowanych było 6470 osób w tym 3182 kobiet, wskaźnik bezrobocia wynosił 15,8%. W kolejnym miesiącu liczba osób bezrobotnym utrzymywała się na podobnym poziomie ( 6154 osób-3085 kobiet). Dlatego zatrudnienie większej liczby pracowników kluczowych usprawnia pracę urzędu, obsługę osób bezrobotnych i poszukujących pracy a także przyczynia się do zmniejszenia czasu przypadającego na obsługę 1 osoby bezrobotnej.

Zadanie 2. Szkolenia dla pracowników i pracownic kluczowych

W II kwartale 2011r. rozpoczęto procedurę przetargową dotyczącą przeprowadzenia usługi szkoleniowej dla 11 Pośredników Pracy( 5M i 6K) pt.”Organizacja szkoleń grupowych zamkniętych dla Kluczowych Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku”. Na przełomie kwietnia i maja zostało wszczęte zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Do przeprowadzenia usługi szkoleniowej została wyłoniona firma: Centrum Doradczo Szkoleniowe „PROJEKT” ul. Grodzka 15, 23-200 Kraśnik. Kurs obejmował 4 jednodniowe szkolenia (28 godzin szkoleniowych) o następującej tematyce:

  1. Jop -coaching w PUP w świetle znowelizowanej ustawy i nowych standardów usług rynku pracy,
  2. Aktywizacja osób zarejestrowanych oraz kompleksowa obsługa pracowników, nowoczesne metody i techniki skutecznej obsługi klientów,
  3. Współpraca pracowników CAZ w skutecznej realizacji usług rynku pracy,
  4. Nowelizacja przepisów KPA w praktyce Urzędów Pracy.

Tematyka szkoleń była dostosowana do aktualnych potrzeb uczestników zbadanych za pomocą ankiet nt. potrzeb szkoleniowych, ankiet dot.motywacji, a także podczas rozmów z Kierownikiem CAZ.

Kurs miał na celu poszerzenie wiedzy pracowników, podniesienie kompetencji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia, zwiększyć motywację do pracy, rozwinąć umiejętności pracy zespołowej, wpłynąć na wyrobienie osobistych predyspozycji, co ogólnie wpłynie na efektywniejsze wykonywanie pracy i właściwa obsługę interesantów. Okres realizacji usługi szkoleniowej: 03.06.2011r.-01.07.2011r.

W II kwartale 2011r. rozpoczęły się również szkolenia indywidualne wyjazdowe przewidziane dla Liderki Klubu Pracy i Doradców Zawodowych.

W tym czasie Urząd przeszkolił 1 pracownika kluczowego: Liderka Klubu Pracy uczestniczyła w szkoleniu:

„Nowa dokumentacja i zadania Lidera Klubu Pracy w 2011 roku w aspekcie nowych standardów i ustawy o promocji(.). Banki programów wykorzystanie zajęć aktywizacyjnych do tworzenia grupowych sesji IPD- warsztat.”

Pracownicy Kluczowi podwyższali swoje kwalifikacje i umiejętności (12 osób)- 1 osoba, Liderka Klubu Pracy, uczestnicząca w szkoleniu wyjazdowym otrzymała certyfikat/ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Za zadania w zakresie procedury związanej z przeprowadzeniem szkoleń był odpowiedzialny pracownik ds.zamówień publicznych. Natomiast pracownica ds. kadr i szkoleń odpowiedzialna była za monitorowanie działań związanych z organizacją szkoleń grupowych i indywidualnych pracowników kluczowych. Kontaktowała się z instytucjami szkoleniowymi, ustalała zakres informacji o współfinansowaniu szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego niezbędnej na materiałach szkoleniowych, listach obecności i zaświadczeniach, odpowiedzialna za bieżący monitoring ofert szkoleniowych,

Poza tym weryfikowała, jakość prowadzonych zajęć na podstawie ankiet wypełnianych przez pracowników kluczowych po ukończeniu danego szkolenia, kontrolowała listę obecności na szkoleniu grupowym, sprawdzała liczbę zaświadczeń po ukończonym szkoleniu, a także oznaczenie sali, w której było prowadzenie szkolenie grupowe dla pracowników kluczowych.

Współpracowała z Kierownikiem, CAZ oraz Dyrektorem PUP odnośnie podjęcia decyzji o skierowaniu danego pracownika na szkolenia wyjazdowe.

Na bieżąco kontaktowała się z Koordynatorką projektu w zakresie podjętych działań w ramach projektu dotyczących szkoleń. Informowała o ilości zgłoszonych osób, wydanych zaświadczeń, odbytych szkoleniach.

Zadanie.3 Zarządzanie projektem

Osobą odpowiedzialną za podejmowanie decyzji wiążących w ramach projektu oraz reprezentowanie wnioskodawcy jest Dyrektor PUP, który sprawuje nadzór nad całością przedsięwzięcia.

Koordynatorka współpracowała z osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie poszczególnych zadań w ramach projektu w celu uzgodnienia bieżących zadań tj. z pracownicą ds.księgowości, pracownicą ds.kadr i szkoleń oraz pracownikiem ds.zamówień publicznych. Jak również kontaktowała się z Kierownikiem CAZ w sprawie szkoleń grupowych dla 11 Pośredników Pracy. Sprawy niejasne były omawiane na bieżąco podczas indywidualnych spotkań. Informowała Dyrektora PUP o przebiegu realizacji projektu i trudnościach występujących podczas jego realizacji.

Koordynatorka odpowiedzialna była za promocję projektu, przygotowanie informacji dot. postępu rzeczowego na stronę internetową urzędu, przygotowanie sprawozdawczości nt. podjętych działań w projekcie, wprowadzanie do formularza PEFS danych uczestników instytucjonalnych, a także monitorowanie wskaźników oraz celów określonych w projekcie.

Pracownica ds.księgowości monitorowała wydatki w ramach projektu, rozliczała i księgowała dokumenty dotyczące projektu, weryfikowała kwalifikowalność wydatków w ramach projektu, jak również przygotowywała wniosek o płatność. Współpracowała ze Skarbnikiem Powiatu oraz Główną Księgową Urzędu. Przekazywała koordynatorce informacje nt. bieżących oraz planowanych wydatków oraz stopnia rozliczenia otrzymanej transzy.

Prowadzony był monitoring przebiegu realizacji projektu oraz monitoring wydatków.

W II kwartale 2011r w ramach promocji projektu zamieszczono informację o postępie rzeczowym dot. projektu na stronie internetowej PUP Kraśnik.

Rozpowszechniano informacje o projekcie (plakat i ulotki widniały na tablicy ogłoszeniowej dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego) ulotki były dostępne w siedzibie urzędu, również pomieszczenia Urzędu były oznakowane informacją o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

up
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
Aleja Niepodległości 20
23-210 Kraśnik, tel / fax (81) 826-18-23
kl eufs

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

” Nowa wiedza – podnoszenie kwalifikacji pracowników kluczowych”

Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2011r. do 31.03.2011r.

Zadanie 1. Upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego

Kontynuowane było dofinansowanie wynagrodzenia 1 pracownicy kluczowej (Doradcy Zawodowego -stażysty) której wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W I kwartale 2011r. wsparcie finansowe w postaci współfinansowania wynagrodzenia również było kierowane do 3 pracownic kluczowych (2 Pośredniczek Pracy i 1 Liderki Klubu Pracy) zatrudnionych w 2009r. Poddziałanie 6.1.2 w ramach projektu „Nowe standardy usług”. Wsparcie instytucjonalne w postaci współfinansowania wynagrodzeń 4 osób stanowi wzmocnienie dla budżetu urzędu. Dzięki zatrudnianiu większej ilości osób następuje zwiększenie dostępu do oferowanych przez Urząd usług. Zmniejsza się czas obsługi klientów urzędu oraz upowszechnia się dzięki temu indywidualne podejście do klientów PUP. W styczniu br. w PUP zarejestrowanych było 7265 osób w tym 3632 kobiet, wskaźnik bezrobocia wynosił 17,5%. W kolejnym miesiącu liczba osób bezrobotnym utrzymywała się na podobnym poziomie ( 7260 osób-3590 kobiet). Dlatego zatrudnienie większej liczby pracowników kluczowych usprawnia pracę urzędu, obsługę osób bezrobotnych i poszukujących pracy a także przyczynia się do zmniejszenia czasu przypadającego na obsługę 1 osoby bezrobotnej.

Zadanie 2. Szkolenia dla pracowników i pracownic kluczowych

W I kwartale 2011r. nie skierowano na szkolenie żadnego pracownika natomiast dokonano diagnozy potrzeb szkoleniowych pracowników kluczowych na podstawie specjalnie opracowanej do tego celu ankiety oraz indywidualnych spotkań pracowników z Kierownikiem CAZ. Stworzony został plan szkoleń z przykładową tematyką, który następnie został przedstawiony Dyrektorowi PUP. Mimo to w I kwartale nie udało się dostosować oferty szkoleniowej do potrzeb pracowników oraz aktualnych potrzeb Urzędu. Zadanie to wymaga stałej weryfikacji ofert szkoleniowych wpływających do urzędu oraz współpracy z Kierownikiem CAZ w celu aktualizacji planu szkoleń (tematyka szkolenia może ulec zmianie w zależności od potrzeb w danej dziedzinie).
Szkolenia grupowe będą organizowane dla 11 pośredników pracy, na temat min. nowelizacji przepisów KPA. Procedury związane z przeprowadzeniem szkoleń rozpoczną się w kwietniu 2011r. Szkolenia grupowe będą organizowane zgodnie z ustawą PZP

Zadanie.3 Zarządzanie projektem

Osobą odpowiedzialną za podejmowanie decyzji wiążących w ramach projektu oraz reprezentowanie wnioskodawcy jest Dyrektor PUP, który sprawuje nadzór nad całością przedsięwzięcia. Koordynatorka współpracowała z osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie poszczególnych zadań w ramach projektu, tj. z pracownicą ds.księgowości, pracownicą ds.kadr i szkoleń oraz pracownikiem ds.zamówień publicznych. Jak również kontaktowała się z Kierownikiem CAZ w celu rekrutacji do projektu oraz przeprowadzenia szkoleń. Sprawy niejasne były omawiane na bieżąco. Odpowiedzialna była również za promocję projektu, przygotowanie informacji na stronę internetową urzędu dot. postępu rzeczowego. Informowała Dyrektora PUP o przebiegu realizacji projektu i problemach związanych ze szkoleniami pracowników kluczowych. Obowiązki w ramach projektu wykonywała w ramach czynności ujętych w zakresie czynności.
Prowadzona była promocja projektu
– zamieszczanie informacji o projekcie:
* strona internetowa
* tablice informacyjne
Prowadzony był monitoring przebiegu realizacji projektu oraz monitoring wydatków.
Przygotowywano wniosek o płatność, opisywano dokumenty finansowe.

up
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
Aleja Niepodległości 20
23-210 Kraśnik, tel / fax (81) 826-18-23
kl eufs

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Informacja o realizacji projektu konkursowego
” Nowa wiedza – podnoszenie kwalifikacji pracowników kluczowych”

IV kwartał 2010r.

Cel projektu:
Głównym założeniem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez PUP w Kraśniku oraz rozwój zawodowy 5 pracowników i 10 pracownic kluczowych urzędu.

Okres realizacji projektu : 01.07.2010 r. – 31.03.2012 r.
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich ;
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie;
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Zadania zrealizowane w okresie 01.10.2010r. do 31.12.2010r.

Zadanie 1. Upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
Kontynuowane było dofinansowanie wynagrodzenia 1 Pracownicy Kluczowej (Doradcy Zawodowego – stażysty) której wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowe zatrudnienie w/w pracownicy kluczowej w urzędzie sprzyja upowszechnieniu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, przyczynia się do wzmocnienia dotychczasowego działania urzędu.

Zadanie 2. Szkolenia dla pracowników i pracownic kluczowych
Brak działań w zadaniu w okresie sprawozdawczym.

Zadanie.3 Zarządzanie projektem
Osobą odpowiedzialną za podejmowanie decyzji wiążących w ramach projektu oraz reprezentowanie wnioskodawcy jest Dyrektor PUP, który sprawuje nadzór nad całością przedsięwzięcia. Koordynatorka projektu czuwała nad prawidłową realizacją projektu. Współpracowała z osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie poszczególnych zadań w ramach projektu, tj. z pracownicą ds.księgowości oraz pracownicą ds.kadr i szkoleń. Sprawy niejasne lub wymagające dokonania zmian w budżecie projektu były omawiane na bieżąco.

Prowadzona była promocja projektu
– zamieszczanie informacji o projekcie:
* strona internetowa
* tablice informacyjne
Prowadzony był monitoring przebiegu realizacji projektu oraz monitoring wydatków. Odbywały się spotkania w celu uzgodnienia bieżących zadań w projekcie.
Przygotowywano wniosek o płatność, opisywano dokumenty finansowe.

up
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
Aleja Niepodległości 20
23-210 Kraśnik, tel / fax (81) 826-18-23