• T  T  T  T  

Projekt: “Nie bądź bierny załóż firmę”

kl up eufs

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż w dniu 15.07.2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu: ,, Nie bądź bierny – załóż firmę”. Ocenie zostały poddane wnioski o otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego uczestników projektu którzy zarejestrowali działalności gospodarczą w ramach projektu. W wyniku prac Komisji została utworzona lista uczestników projektu którym zostanie udzielona w/w pomoc.

Jednocześnie informujemy, że podpisywanie umów o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego odbędzie się po akceptacji protokołów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Uczestnicy projektu o terminie podpisania umowy zostaną poinformowani pisemnie.

Lista wniosków

 1. Mularczyk Krzysztof – Testy Sprzętu Optycznego, Fotografia, Dziennikarstwo. Doradztwo techniczne z zakresu optyki i fotografii, prowadzenie kursów
 2. Gurba Marcin – Firma Usługowo – Handlowa ( elektronika samochodowa, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, modernizacja i naprawa pojazdów sportowych i seryjnych
 3. Iracki Adam – Usługi Spawalnicze
 4. Michowska Bożena – Doradztwo i Szkolenia BHP i P/poż. Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego
 5. Kwiatek Mariusz – Usługi Serwisowo – Instalacyjne ( m.in. systemy RTV i SAT)
 6. Małek Sławomir – Serwis Motocyklowo – Quadowy, sprzedaż akcesoriów i części motocyklowych
 7. Zdyb Nina – Zakład Fryzjersko – Kosmetyczny
 8. Zwolińska Elżbieta – ,,Świat Słodyczy” – usługi i handel
 9. Zychowicz Mateusz – Usługi Remontowo – Budowlane, kompleksowe wykończenia wnętrz, stolarka artystyczna, obróbka drewna
 10. Zielińska Bożena – Centrum Ogrodnicze – doradztwo, handel
up
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
Aleja Niepodległości 20
23-210 Kraśnik, tel / fax (81) 826-18-23
kl up eufs

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja dotycząca rozliczenia wsparcia pomostowego

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuję iż w związku z upływającym terminem rozliczenia podstawowego wsparcia pomostowego dla I tury uczestników projektu ,,Nie bądź bierny – załóż firmę” dokumenty rozliczeniowe należy składac na poniżej załączonym formularzu wraz ze wszystkimi dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki. Rozliczanie musi być dokonane w formie miesięcznej czyli za każdy miesiąc korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego należy złożyć odrębny formularz wraz z w/w dokumentami.

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem.doc

up
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
Aleja Niepodległości 20
23-210 Kraśnik, tel / fax (81) 826-18-23
kl up eufs

Projekt ,,Nie bądź bierny – załóż firmę jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O WSPARCIU POMOSTOWYM

Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego złożonego przez osoby, które są uczestnikami projektu „Nie bądź bierny – załóż firmę” i rozpoczęły działalność gospodarczą.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy do dnia 13.07.2010r.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 1. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,
 2. Kopia nadania numeru REGON uczestnika projektu,
 3. Kopia dokumentu zawierającego PESEL uczestnika projektu,
 4. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS ( ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA),
 5. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go 2 latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro a przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielania pomocy, lub
 6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go 2 latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.

UWAGA!! Załączone dokumenty do wniosku należy złożyć w 2 egzemplarzach.

up
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
Aleja Niepodległości 20
23-210 Kraśnik, tel / fax (81) 826-18-23