• T  T  T  T  

Projekt: “Nowe standardy usług”

kl 1 eufs
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie realizacji projektu konkursowego

” Nowe standardy usług”

W latach 2008-2010 Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku realizował projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu: „Nowe standardy usług”

Okres realizacji: 03.11.2008 – 31.12.2010

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Uczestnicy projektu: 21 pracowników PUP w Kraśniku zatrudnionych na stanowiskach kluczowych w tym: Pośrednicy Pracy, Doradcy Zawodowi, Specjaliści ds.Programów, Liderzy Klubu Pracy.

Cel projektu: poprawa jakości i efektywności usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku oraz upowszechnienie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Wartość projektu: 268 887,00 PLN
Kwota dofinansowania: 228 553,95 PLN

Zadania realizowane w projekcie w latach 2008-2010:

1. Zatrudnienie i finansowanie wynagrodzeń 2 pośredników pracy i 1 lidera klubu pracy.

Zgonie z harmonogramem realizacji projektu w styczniu 2009r. zostały zatrudnione 3 osoby na stanowiska kluczowe do Powiatowego Urzędu Pracy na zasadzie przesunięcia art. 22 ustawy z dnia 21 lipca 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233, poz.1458).

Wyposażono 3 stanowiska pracy dla pracowników kluczowych : 2 pośredników pracy i 1 lidera Klubu. W tym celu zakupiono: 3 jednostki komputerowe: monitor Acer – 3 sztuki, komputer HP – 3 sztuki , biurko – 3 sztuki, krzesło obrotowe- 3 sztuki.
Wydatki te stanowiły koszty w ramach cross- financingu.

W okresie I.2009-31.12.2010 kontynuowane było dofinansowanie wynagrodzeń 3 Pracowników Kluczowych ( 2 Pośredniczek Pracy i 1 Liderki Klubu Pracy), których wynagrodzenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zatrudnienie 3 pracownic kluczowych w urzędzie sprzyja upowszechnieniu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, przyczynia się do wzmocnienia dotychczasowego działania urzędu.
Wsparcie finansowe z EFS wzmacnia budżet urzędu pracy, poprawia warunki pracy oraz ulepsza politykę płacową.

2.Przeszkolenie kluczowych pracowników urzędu:

W 2009r w szkoleniach uczestniczyło 18 osób: 12 kobiet i 6 mężczyzn

Szkolenia indywidualne były zlecane instytucjom zewnętrznym, na podstawie otrzymanych przez urząd ofert szkoleniowych.

Czytaj więcej

kl 1 eufs
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt konkursowy ” Nowe standardy usług”

Postęp rzeczowy z realizacji projektu IV kwartał 2010r.

Zadanie 1.Promocja projektu i materiały informacyjne
W ramach promocji projektu informowano społeczeństwo o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za pomocą ulotek, informacji o postępie rzeczowym oraz raportu z badań rynku pracy w powiecie kraśnickim. W siedzibie urzędu dostępne były ulotki informacyjne o usługach i instrumentach rynku pracy, dzięki którym osoby bezrobotne mogły uzyskać kompleksową informacje nt. usług rynku pracy.

Zadanie 2 Upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
Kontynuowane było dofinansowanie wynagrodzeń 3 Pracowników Kluczowych ( 2 Pośredniczek Pracy i 1 Liderki Klubu Pracy), których wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zatrudnienie 3 pracownic kluczowych w urzędzie sprzyja upowszechnieniu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, przyczynia się do wzmocnienia dotychczasowego działania urzędu.

Zadanie 3 Szkolenia dla pracowników kluczowych
Rozpoczęto procedurę przetargową dotyczącą przeprowadzenia usługi szkoleniowej dla 21 pracowników kluczowych urzędu pt.”Organizacja szkoleń grupowych zamkniętych dla kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku”. Do przeprowadzenia usługi szkoleniowej została wyłoniona firma szkoleniowa: Europejskie Centrum Kształcenia EUREKA Sp.z o.o. z siedzibą w Lublinie. Kurs obejmował 90 godzin szkoleniowych i był przeprowadzany w siedzibie urzędu w okresie: 02.11.201r.-09.12.2010r. Tematyka szkoleń była dostosowana do aktualnych potrzeb uczestników projektu.
Kurs miał na celu poszerzenie wiedzy pracowników, podniesienie kompetencji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia, zwiększyć motywację do pracy, rozwinąć umiejętności pracy zespołowej, wpłynąć na wyrobienie osobistych predyspozycji a także zapobiegać wypaleniu zawodowemu, co ogólnie wpłynie na efektywniejsze wykonywanie pracy i właściwa obsługę interesantów.

21 pracowników kluczowych w tym 15 kobiet i 6 mężczyzn : Pośredników Pracy, Doradców Zawodowych, Specjalistów ds.Programów, Lidera Klubu Pracy przeszkolono z tematów:

  1. Akademia umiejętności – podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników służb zatrudnienia (komunikacja, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów w zespole).
  2. Metody radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
  3. Zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy w zakresie odnoszącym się do działalności publicznych służb zatrudnienia.
  4. Profesjonalna obsługa klienta.
  5. Etyka i etykieta w urzędzie ( wizerunek urzędu).
  6. Komunikacja interpersonalna i asertywność.
  7. Archiwizacja dokumentacji w urzędach administracji publicznej.
  8. Efektywne zarządzanie czasem.
  9. Mobbing w pracy.
  10. Public Relations w publicznych służbach zatrudnienia.

Po zakończeniu szkoleń pracownicy kluczowi otrzymali zaświadczenia.

Zadanie 4 Przeprowadzenie analizy rynku pracy
Zadanie zakończone w III kwartale 2009r

Zadanie 5 Publikacja i upowszechnienie analizy rynku pracy
Raport był dostępny podczas zajęć aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Dodatkowo często z niego korzystały osoby, które potrzebowały danych nt. lokalnego rynku pracy oraz działalności urzędu.

up
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
ul. Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
tel./fax (081) 826 18 23 ;
Wieloosobowe stanowisko ds. programów: ( 81) 825-51-99

Sporządziła:
Marzena Filin

kl 1 eufs
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt konkursowy ” Nowe standardy usług”

Postęp rzeczowy z realizacji projektu ” Nowe standardy usług”.

W ramach projektu „Nowe standardy usług” w III kwartale 2010r. realizowano działania przewidziane do wykonania w ramach poszczególnych zadań wyszczególnionych w projekcie.

W dalszym ciągu refundowano wynagrodzenia 3 Pracownic Kluczowych urzędu zatrudnionych w ramach projektu: 2 Pośredniczek Pracy i Liderki Klubu Pracy. Zatrudnienie 3 pracownic kluczowych w Powiatowym Urzędzie Pracy sprzyja upowszechnieniu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, przyczynia się do wzmocnienia dotychczasowego działania urzędu.
Poza tym rozpowszechniano ulotki informacyjne o usługach urzędu, dzięki którym osoby bezrobotne mogły uzyskać kompleksową informacje nt. usług rynku pracy. Ulotki są dostępne również na stronie internetowej urzędu.
W ramach upowszechnienia analizy rynku pracy – rozpowszechniano raport z badań: „Rynek pracy w powiecie kraśnickim”.
Szkolenia dla pracownic i pracowników urzędu służące podniesieniu jakości świadczonych usług przez PUP w Kraśniku będą realizowane w przyszłym kwartale.

up
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
ul. Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
tel./fax (081) 826 18 23 ;
Wieloosobowe stanowisko ds. programów: ( 81) 825-51-99

Sporządziła:
Marzena Filin