• T  T  T  T  

Projekt: „Inwestycja w siebie – program szkoleń i aktywizacji zawodowej”

POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAŚNIKU

informuje, że w 2013 roku realizuje projekt:

„Inwestycja w siebie – program szkoleń i aktywizacji zawodowej

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI , Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia  oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu powiatu kraśnickiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku oraz pracodawców z terenu powiatu kraśnickiego.

 Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 452 osób bezrobotnych w powiecie kraśnickim do końca 2013 roku.

 W 2013 roku dla uczestników projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • · staże – dla 349 osób (196K i 153M), – w tym staż dla młodych – 130 osób, staż dla dorosłych – 219 osób.
  • · jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 60 osób (16K i 44M),
  • · szkolenia indywidualne dla 22 osób (7K i 15M) o kierunkach: operator koparko – ładowarki, operator walca, uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowców na przewóz osób lub rzeczy, spawacz, prawo jazdy kat C, D, opiekunka dziecięca w żłobku oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem.
  • · doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 21 osób bezrobotnych (7K i 14M), które zostaną zatrudnione u lokalnych przedsiębiorców (16 mikro, 1 małe i 1 średnie przedsiębiorstwo)

 Do projektu zostanie zakwalifikowane 452 osoby bezrobotne (226K i 226M), które wpisują się w grupy docelowe:

– bezrobotni w wieku 15-30 lat –  136 osób, w tym 113 osób w wieku 15-24 r.ż.

– powyżej 50 roku życia – 117 osób,

– osoby niepełnosprawne- 14 osób,

– bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawod. lub bez wykształcenia średniego –90 osób,

– bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudn. po urodzeniu dziecka- 91 osób,

– samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia –4  osoby.

Zapraszamy osoby bezrobotne do zgłaszania się do urzędu w celu rekrutacji

oraz pracodawców do składania wniosków.

 W szczególności zachęcamy do uczestnictwa w projekcie osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

 Uczestnikom projektu przysługuje stypendium z tytułu odbywania stażu lub szkolenia.

                                                                        Wszelkie informacje są dostępne telefonicznie:  (081) 826 18 23

                                                                         W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy:

                                                                         Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik.

„CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

kl 1 eufs

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie realizacji projektu systemowego 2012 pt.
„Inwestycja w siebie – program szkoleń i aktywizacji zawodowej”

Projekt realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 – „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”.
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku w grudniu 2012r. zakończył piąty rok realizacji projektu systemowego.

I. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa 267 osób bezrobotnych w powiecie kraśnickim do końca  2012 roku.

Ponadto zaplanowano osiągnięcie  celów szczegółowych takich jak:
– wsparcie finansowe pracodawców z terenu powiatu kraśnickiego,
– dostosowanie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego przez osoby bezrobotne poprzez uczestnictwo w formach aktywizacji,
– rozwój przedsiębiorczości w powiecie kraśnickim wśród osób bezrobotnych.

Czytaj więcej

kl 1 eufs

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie realizacji projektu systemowego 2011 pt.
„Inwestycja w siebie – program szkoleń i aktywizacji zawodowej”

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku w grudniu 2011r. zakończył czwarty rok realizacji projektu systemowego pt. „Inwestycja w siebie – program szkoleń i aktywizacji zawodowej”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 – „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”.
Czytaj więcej